جواهر بدراقی 9 ساله مادیان
اورمیندو
اخلاص بدراقی
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 0 0.00% 0
آق قلا 2 0 1 0.00% 6,250,000
مجموع 5 0 1 0.00% 6,250,000