سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1391/07/28
نوید جهانگرد باشگاه درخشش ستار مهرانی 1600 55 3 01:41.200
هفته ششم تابستانه - تهران
1391/06/31
نوید جهانگرد باشگاه درخشش ستار مهرانی 1400 56 5 01:30.730
هفته اول تابستانه - تهران
1391/06/03
نوید جهانگرد باشگاه درخشش ستار مهرانی 1000 56 5 00:59.810
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
نوید جهانگرد باشگاه درخشش ستار مهرانی 1700 56 1 01:44.040
هفته هجدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/05
نوید جهانگرد باشگاه درخشش کمال دالی جه عطا 1000 56 4 00:59.370
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/15
نوید جهانگرد باشگاه درخشش ستار مهرانی 1700 58 2 01:44.150
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/01
نوید جهانگرد باشگاه درخشش ستار مهرانی 1000 57 2 01:00.048
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/30
نوید جهانگرد باشگاه درخشش کمال دالی جه عطا 1700 55 1 01:42.530
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
نوید جهانگرد باشگاه درخشش کمال دالی جه عطا 1600 53 1 01:38.270
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
نوید جهانگرد باشگاه درخشش 1600 53
هفته هفتم تابستانه - تهران
1390/07/22
مجید جهانگرد باشگاه درخشش 1400 56
هفته ششم تابستانه - تهران
1390/07/15
مجید جهانگرد باشگاه درخشش 1000 56