دارنل 10 ساله نریان
Destination
Dallaah
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 3 5 50.00% 112,500,000
تهران 4 0 1 0.00% 7,950,000
مجموع 10 3 6 30.00% 120,450,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1391/07/28
شهرام روان ستار مهرانی 1600 55.0 3 / 6 01:41.200 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1391/06/31
شهرام روان ستار مهرانی 1400 56.0 5 / 6 01:30.730 -
هفته اول تابستانه - تهران
1391/06/03
شهرام روان ستار مهرانی 1000 56.0 5 / 7 00:59.810 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
شهرام روان ستار مهرانی 1700 56.0 1 / 7 01:44.040 -
هفته هجدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/05
شهرام روان کمال دالی جه عطا 1000 56.0 4 / 4 00:59.370 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/15
شهرام روان ستار مهرانی 1700 58.0 2 / 7 01:44.150 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/01
شهرام روان ستار مهرانی 1000 57.0 2 / 7 01:00.048 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/30
شهرام روان کمال دالی جه عطا 1700 55.0 1 / 5 01:42.530 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
شهرام روان کمال دالی جه عطا 1600 53.0 1 / 5 01:38.270 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
شهرام روان بی نام 1600 53.0 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1390/07/22
شهرام روان بی نام 1400 56.0 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1390/07/15
شهرام روان بی نام 1000 56.0 -