سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1391/07/28
نوید جهانگرد باشگاه درخشش ستار مهرانی 1600 55 3 1:41.20
هفته ششم تابستانه - تهران
1391/06/31
نوید جهانگرد باشگاه درخشش ستار مهرانی 1400 56 5 1:30.73
هفته اول تابستانه - تهران
1391/06/03
نوید جهانگرد باشگاه درخشش ستار مهرانی 1000 56 5 0:59.81
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
نوید جهانگرد باشگاه درخشش ستار مهرانی 1700 56 1 1:44.04
هفته هجدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/05
نوید جهانگرد باشگاه درخشش کمال دالی جه عطا 1000 56 4 0:59.37
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/15
نوید جهانگرد باشگاه درخشش ستار مهرانی 1700 58 2 1:44.15
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/01
نوید جهانگرد باشگاه درخشش ستار مهرانی 1000 57 2 1:00.048
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/30
نوید جهانگرد باشگاه درخشش کمال دالی جه عطا 1700 55 1 1:42.53
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
نوید جهانگرد باشگاه درخشش کمال دالی جه عطا 1600 53 1 1:38.27
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
نوید جهانگرد باشگاه درخشش 1600 53
هفته هفتم تابستانه - تهران
1390/07/22
مجید جهانگرد باشگاه درخشش 1400 56  
هفته ششم تابستانه - تهران
1390/07/15
مجید جهانگرد باشگاه درخشش 1000 56