سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
سینان نیازی علی خوجملی یاسر جرجانی 1500 0 2 01:38.020
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
سینان نیازی علی خوجملی قربان محمد اودک 1000 0 1 01:02.850