سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
سینان نیازی علی خوجملی یاسر جرجانی 1500 2 1:38.02
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
سینان نیازی علی خوجملی قربان محمد اودک 1000 1 1:02.85