لاله گل 9 ساله مادیان
دلرد
سلطانه
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 1 2 50.00% 22,000,000
مجموع 2 1 2 50.00% 22,000,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
از 12 تا 50 سینان نیازی علی خوجملی یاسر جرجانی 1500 0.0 2 / 8 01:38.020 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
از 0 تا 34 سینان نیازی علی خوجملی قربان محمد اودک 1000 0.0 1 / 9 01:02.850 -