سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هفتم بهاره - آق قلا
1392/01/30
آنه پقه وداود صحنه احمد ایری محمد خوجملی 1600 51 7 01:48.110
هفته ششم بهاره - آق قلا
1392/01/23
حاج غفور پقه احمد ایری عید محمد غراوی 1000 51 10 01:02.810
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/28
حاج آناخان پقه امید ایری احمد پقه 1550 51 7 01:43.690
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/21
مرحوم سیس رحیم داز علی خوجملی عید محمد غراوی 1000 51 6 01:02.550
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/07
حاج غفور پقه علی خوجملی 1600 51
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/25
حاج غفور پقه علی خوجملی فیض الله رجال 1600 0 5 01:46.830
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/10
حاج غفور پقه علی خوجملی فیض الله رجال 1000 0 2 01:04.320
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1391/01/04
حاج غفور پقه علی خوجملی فیض الله رجال 1000 0 1 01:01.650
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/06
حاج غفور پقه علی خوجملی فیض الله رجال 1000 0 3 01:04.860
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
حاج غفور پقه علی خوجملی محمد خوجملی 1000 0 4 01:04.030
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
حاج غفور پقه علی خوجملی قربان محمد اودک 1500 0 5 01:41.560
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/17
حاج غفور پقه علی خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 0 2 01:03.260
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
حاج غفور پقه علی خوجملی 1000 0