سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته هفتم بهاره - آق قلا
1392/01/30
آنه پقه وداود صحنه احمد ایری محمد خوجملی 1600 51 7 1:48.11
هفته ششم بهاره - آق قلا
1392/01/23
حاج غفور پقه احمد ایری عید محمد غراوی 1000 51 10 1:02.81
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/28
حاج آناخان پقه امید ایری احمد پقه 1550 51 7 1:43.69
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/21
مرحوم سیس رحیم داز علی خوجملی عید محمد غراوی 1000 51 6 1:02.55
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/07
حاج غفور پقه علی خوجملی 1600 51
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/25
حاج غفور پقه علی خوجملی فیض الله رجال 1600 5 1:46.83
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/10
حاج غفور پقه علی خوجملی فیض الله رجال 1000 2 1:04.32
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1391/01/04
حاج غفور پقه علی خوجملی فیض الله رجال 1000 1 1:01.65
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/06
حاج غفور پقه علی خوجملی فیض الله رجال 1000 3 1:04.86
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
حاج غفور پقه علی خوجملی محمد خوجملی 1000 4 1:04.03
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
حاج غفور پقه علی خوجملی قربان محمد اودک 1500 5 1:41.56
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/17
حاج غفور پقه علی خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 2 1:03.26
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
حاج غفور پقه علی خوجملی 1000