آلتین آی 9 ساله مادیان
دلرد
دازگلاب
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 1 4 11.11% 37,250,000
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
مجموع 11 1 4 9.09% 37,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هفتم بهاره - آق قلا
1392/01/30
احمد ایری محمد خوجملی 1600 51.0 7 / 7 01:48.110 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1392/01/23
احمد ایری عید محمد غراوی 1000 51.0 10 / 10 01:02.810 -
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/28
امید ایری احمد پقه 1550 51.0 7 / 8 01:43.690 -
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/21
علی خوجملی عید محمد غراوی 1000 51.0 6 / 11 01:02.550 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/07
علی خوجملی بی نام 1600 51.0 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/25
علی خوجملی فیض الله رجال 1600 0.0 5 / 7 01:46.830 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/10
علی خوجملی فیض الله رجال 1000 0.0 2 / 8 01:04.320 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1391/01/04
علی خوجملی فیض الله رجال 1000 0.0 1 / 9 01:01.650 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/06
علی خوجملی فیض الله رجال 1000 0.0 3 / 8 01:04.860 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
علی خوجملی محمد خوجملی 1000 0.0 4 / 11 01:04.030 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
علی خوجملی قربان محمد اودک 1500 0.0 5 / 10 01:41.560 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/17
علی خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 2 / 10 01:03.260 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
علی خوجملی بی نام 1000 0.0 -