پرنسس اودسان 9 ساله مادیان
مانسون
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 2 4 20.00% 76,000,000
بندرترکمن 4 0 2 0.00% 15,000,000
آق قلا 3 0 1 0.00% 6,450,000
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 19 2 7 10.53% 97,450,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/11
حکیم حاجی زاده عبداله قولرعطا 1550 53.0 9 / 9 01:46.040 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1393/01/22
حکیم حاجی زاده عبداله قولرعطا 1000 53.0 10 / 11 01:03.960 -
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/24
حکیم حاجی زاده امین محمدی 2200 53.0 4 / 9 02:32.180 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/17
حکیم حاجی زاده امین محمدی 1700 53.0 1 / 11 01:54.630 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/26
حکیم حاجی زاده امین محمدی 1000 53.0 1 / 9 01:05.110 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/19
حکیم حاجی زاده محمد خوجملی 1000 52.0 3 / 10 01:04.690 -
هفته دهم تابستانه - تهران
1392/07/05
آنه محمد حاجی زاده بی نام 1500 52.0 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1392/06/15
آنه محمد حاجی زاده کمال دالی جه عطا 1000 52.0 4 / 7 01:03.460 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1392/06/08
آنه محمد حاجی زاده کمال دالی جه عطا 1000 52.0 4 / 9 01:03.550 -
هفته دهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/30
آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی 1000 50.0 5 / 11 01:02.150 -
هفته هشتم بهاره - بندرترکمن
1392/03/03
بهرام حاجی زاده فیض الله رجال 1550 52.0 7 / 9 01:42.090 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1392/01/22
حکیم حاجی زاده پیمان قلرعطا 1000 50.0 8 / 9 01:01.420 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1392/01/16
حکیم حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 6 / 10 01:00.190 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1392/01/09
حکیم حاجی زاده عید محمد غراوی 1000 50.0 3 / 10 00:59.420 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/02
حکیم حاجی زاده متین آموت 1550 52.0 2 / 9 01:40.090 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
حکیم حاجی زاده فیض الله رجال 1000 50.0 2 / 11 01:04.150 -
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/28
حکیم حاجی زاده عید محمد غراوی 1000 50.0 4 / 11 01:03.060 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/31
حکیم حاجی زاده احمد پقه 1000 50.0 4 / 8 01:04.280 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/09
حکیم حاجی زاده مهران علایی قوجق 1000 0.0 3 / 12 01:04.360 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/17
حکیم حاجی زاده فیض الله رجال 1000 0.0 7 / 10 01:06.120 -