سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/11
حاجی دلشاد حکیم حاجی زاده عبداله قولرعطا 1550 53 9 1:46.04
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1393/01/22
حاجی دلشاد حکیم حاجی زاده عبداله قولرعطا 1000 53 10 1:03.96
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/24
فرزانه و رئوف حاجی زاده حکیم حاجی زاده امین محمدی 2200 53 4 2:32.18
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/17
فرزانه و رئوف حاجی زاده حکیم حاجی زاده امین محمدی 1700 53 1 1:54.63
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/26
فرزانه و رئوف حاجی زاده حکیم حاجی زاده امین محمدی 1000 53 1 1:05.11
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/19
فرزانه و رئوف حاجی زاده حکیم حاجی زاده محمد خوجملی 1000 52 3 1:04.69
هفته دهم تابستانه - تهران
1392/07/05
هادی کوهکن آنه محمد حاجی زاده 1500 52
هفته پنجم تابستانه - تهران
1392/06/15
شهنازوباران جابرزاده آنه محمد حاجی زاده کمال دالی جه عطا 1000 52 4 1:03.46
هفته سوم تابستانه - تهران
1392/06/08
باشگاه سوارکاری نفس آنه محمد حاجی زاده کمال دالی جه عطا 1000 52 4 1:03.55
هفته دهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/30
باشگاه سوارکاری نفس آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی 1000 50 5 1:02.15
هفته هشتم بهاره - بندرترکمن
1392/03/03
کمال سودمند بهرام حاجی زاده فیض الله رجال 1550 52 7 1:42.09
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1392/01/22
یاسین ویاسر کوچکی حکیم حاجی زاده پیمان قلرعطا 1000 50 8 1:01.42
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1392/01/16
یاسین ویاسر کوچکی حکیم حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 1000 50 6 1:00.19
هفته دوم بهاره - آق قلا
1392/01/09
یاسین ویاسر کوچکی حکیم حاجی زاده عید محمد غراوی 1000 50 3 0:59.42
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/02
نور گلدی پرویز حکیم حاجی زاده متین آموت 1550 52 2 1:40.09
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
نور گلدی پرویز حکیم حاجی زاده فیض الله رجال 1000 50 2 1:04.15
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/28
نور گلدی پرویز حکیم حاجی زاده عید محمد غراوی 1000 50 4 1:03.06
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/31
محمد و مناف قوجق نژاد حکیم حاجی زاده احمد پقه 1000 50 4 1:04.28
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/09
محمد و مناف قوجق نژاد حکیم حاجی زاده مهران علایی قوجق 1000 3 1:04.36
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/17
فرزانه و رئوف حاجی زاده حکیم حاجی زاده فیض الله رجال 1000 7 1:06.12