سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
غفاربسیم عبدالرحمن قربانی 1000 0