ساوینا 9 ساله مادیان
دلرد
آپولون
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
عبدالرحمن قربانی بی نام 1000 0.0 -