سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/10
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی 1600 59
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1500 58 1 01:35.740
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 58 3 00:57.880
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1389/04/05
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی 1600 60
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/28
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 59 1 00:58.760
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 57 1 00:56.600
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی عبدالخالق چپرلی 1550 58 4 01:39.410
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/03
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 58 2 00:58.810
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1500 56 1 01:37.730
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی محمود قولرعطا 1000 56 2 01:01.210
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1000 56 2 01:00.270
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1550 56 2 01:41.820
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1000 56 3 00:58.550
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1388/04/11
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی 1000 0 3 00:57.330
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/15
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1550 52 1 01:41.220
هفته دوم بهاره - آق قلا
1388/02/31
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1000 0 1
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/04
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1000 55 1 00:58.390
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1000 0 1 01:02.020
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1550 57 1
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/08
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1550 0 1 01:47.000
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1387/08/10
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1200 50 1
هفته اول پاییزه - تهران
1387/06/22
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1000 0 1 01:06.130
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/26
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1000 0 11 01:15.330