سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/10
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی 1600 59
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1500 58 1 1:35.74
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 58 3 0:57.88
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1389/04/05
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی 1600 60
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/28
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 59 1 0:58.76
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 57 1 0:56.60
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی عبدالخالق چپرلی 1550 58 4 1:39.41
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/03
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 58 2 0:58.81
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1500 56 1 1:37.73
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی محمود قولرعطا 1000 56 2 1:01.21
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1000 56 2 1:00.27
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1550 56 2 1:41.82
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1000 56 3 0:58.55
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1388/04/11
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی 1000 3 0:57.33
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/15
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1550 52 1 1:41.22
هفته دوم بهاره - آق قلا
1388/02/31
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1000 1  
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/04
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1000 55 1 58.39
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1000 1 1.02.02
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1550 57 1  
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/08
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1550 1 1:47:00
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1387/08/10
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1200 50 1  
هفته اول پاییزه - تهران
1387/06/22
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1000 1 1.06.13
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/26
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1000 11 1:15:33