گل سروین 12 ساله مادیان
آگوگ
وینر
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 17 9 15 52.94% 218,250,000
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 4,950,000
آق قلا 2 2 2 100.00% 27,000,000
تهران 1 1 1 100.00% 10,000,000
مجموع 21 12 19 57.14% 260,200,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/10
عبدالرحیم چپرلی بی نام 1600 59.0 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1500 58.0 1 / 7 01:35.740 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 58.0 3 / 7 00:57.880 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1389/04/05
عبدالرحیم چپرلی بی نام 1600 60.0 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/28
عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 59.0 1 / 4 00:58.760 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 57.0 1 / 5 00:56.600 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
عبدالرحیم چپرلی عبدالخالق چپرلی 1550 58.0 4 / 7 01:39.410 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/03
عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 58.0 2 / 6 00:58.810 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1500 56.0 1 / 6 01:37.730 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
عبدالرحیم چپرلی محمود قولرعطا 1000 56.0 2 / 5 01:01.210 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1000 56.0 2 / 5 01:00.270 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1550 56.0 2 / 6 01:41.820 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1000 56.0 3 / 6 00:58.550 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1388/04/11
عبدالرحیم چپرلی بی نام 1000 0.0 3 / 5 00:57.330 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/15
عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1550 52.0 1 / 5 01:41.220 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1388/02/31
عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1000 0.0 1 / 5 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/04
عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1000 55.0 1 / 9 00:58.390 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1000 0.0 1 / 10 01:02.020 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1550 57.0 1 / 12 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/08
عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1550 0.0 1 / 8 01:47.000 -
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1387/08/10
عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1200 50.0 1 / 12 -
هفته اول پاییزه - تهران
1387/06/22
عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1000 0.0 1 / 9 01:06.130 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/26
عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1000 0.0 11 / 11 01:15.330 -