سلویه 8 ساله مادیان
فنور
کوئین
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 1 1 1 100.00% 18,000,000
آق قلا 3 0 0 0.00% 0
مجموع 5 1 1 20.00% 18,000,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نهم پاییزه - آق قلا
1391/10/21
از 8 تا 72 مرتضی وکاکا جان کر آرش ایری آرش ایری 1000 50.0 9 / 11 01:02.310 -
هفته پنجم پاییزه - آق قلا
1391/09/16
از 8 تا 42 داود کر عبدالمجید کم امیر مختومی 1600 50.0 5 / 7 01:39.220 -
هفته اول پاییزه - آق قلا
1391/08/12
از 8 تا 48 طاهر کر عبدالمجید کم قربان محمد اودک 1000 50.0 7 / 11 01:01.630 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/09
نبرده طاهر کر ابراهیم بدویزاده قربان محمد اودک 1000 50.0 1 / 10 01:05.510 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1391/01/04
از 0 تا 32 حاجی گلدی آق ابراهیم بدویزاده کمال دالی جه عطا 1000 0.0 4 / 8 01:05.800 -