سلویه 8 ساله مادیان
فنور
کوئین
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 1 1 1 100.00% 18,000,000
آق قلا 3 0 0 0.00% 0
مجموع 5 1 1 20.00% 18,000,000