سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/03
فرناز خراسانی کمال قربانی ابوطالب چاریزاده 1550 52 4 1:43.11
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/20
فرناز خراسانی کمال قربانی 1000 51
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/21
فرناز خراسانی کمال قربانی کمال دالی جه عطا 1550 53 3 1:41.64
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/14
فرناز خراسانی کمال قربانی 1000 52
هفته سیزدهم تابستانه - تهران
1392/07/18
فرناز خراسانی کمال قربانی قربان محمد اودک 1600 51 3 1:45.69
هفته چهارم تابستانه - تهران
1392/06/14
فرناز خراسانی کمال قربانی ابوطالب چاریزاده 1000 52 5 1:01.92
هفته چهاردهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/13
فرناز خراسانی جمال آموت کمال دالی جه عطا 1650 53 4 1:45.612
هفته دهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/30
فرناز خراسانی جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 50 3 1:00.24
هفته نهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/10
فرناز خراسانی جمال آموت متین آموت 1000 52 2 1:00.76
هفته سوم بهاره - آق قلا
1392/01/15
فرناز خراسانی جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 51 3 0:58.66
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
فرناز خراسانی جمال آموت حسین رجال 1000 53 2 0:59.32
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
فرناز خراسانی جمال آموت محمد خوجملی 1000 51 2 1:01.52
هفته دهم تابستانه - تهران
1391/07/21
فرناز خراسانی جمال آموت نادر صالح پور 1000 51 4 1:04.39
هفته اول تابستانه - تهران
1391/06/03
فرناز خراسانی جمال آموت 1000 51 6 1:06.34
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/15
فرناز خراسانی جمال آموت عبدالجبار مختوم نژاد 1000 50 3 1:05.36
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/10
فرناز خراسانی جمال آموت عبدالجبار مختوم نژاد 1000 5 1:09.67