سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/03
فرناز خراسانی کمال قربانی ابوطالب چاریزاده 1550 52 4 01:43.110
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/20
فرناز خراسانی کمال قربانی 1000 51
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/21
فرناز خراسانی کمال قربانی کمال دالی جه عطا 1550 53 3 01:41.640
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/14
فرناز خراسانی کمال قربانی 1000 52
هفته سیزدهم تابستانه - تهران
1392/07/18
فرناز خراسانی کمال قربانی قربان محمد اودک 1600 51 3 01:45.690
هفته چهارم تابستانه - تهران
1392/06/14
فرناز خراسانی کمال قربانی ابوطالب چاریزاده 1000 52 5 01:01.920
هفته چهاردهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/13
فرناز خراسانی جمال آموت کمال دالی جه عطا 1650 53 4 01:45.612
هفته دهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/30
فرناز خراسانی جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 50 3 01:00.240
هفته نهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/10
فرناز خراسانی جمال آموت متین آموت 1000 52 2 01:00.760
هفته سوم بهاره - آق قلا
1392/01/15
فرناز خراسانی جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 51 3 00:58.660
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
فرناز خراسانی جمال آموت حسین رجال 1000 53 2 00:59.320
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
فرناز خراسانی جمال آموت محمد خوجملی 1000 51 2 01:01.520
هفته دهم تابستانه - تهران
1391/07/21
فرناز خراسانی جمال آموت نادر صالح پور 1000 51 4 01:04.390
هفته اول تابستانه - تهران
1391/06/03
فرناز خراسانی جمال آموت 1000 51 6 01:06.340
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/15
فرناز خراسانی جمال آموت عبدالجبار مختوم نژاد 1000 50 3 01:05.360
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/10
فرناز خراسانی جمال آموت عبدالجبار مختوم نژاد 1000 0 5 01:09.670