سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته چهاردهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/13
مرحوم حاج کاکا پاش ما امانقلی خوجملی یاسر جرجانی 1650 51 6 1:51.41
هفته دوازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/06
مرحوم حاج کاکا پاش ما امانقلی خوجملی صالح بردی همایونی 1000 53 10 1:03.80
هفته هفتم بهاره - بندرترکمن
1392/03/09
مرحوم حاج کاکا پاش ما امانقلی خوجملی 1550 53
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1392/02/19
مرحوم حاج کاکا پاش ما امانقلی خوجملی عید محمد غراوی 1000 53 9 1:01.48
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1392/01/22
مرحوم حاج کاکا پاش ما امانقلی خوجملی یاسر جرجانی 1000 51 1 1:00.31
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1392/01/16
مرحوم حاج کاکا پاش ما امانقلی خوجملی یاسر جرجانی 1000 50 3 0:59.65
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1391/09/10
مرحوم حاج کاکا پاش ما امانقلی خوجملی محمد خوجملی 1600 52 6 1:48.49
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
مرحوم حاج کاکا پاش ما امانقلی خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 52 4 0:59.75
هفته نهم تابستانه - تهران
1391/07/14
مرحوم حاج کاکا پاش ما امانقلی خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 50 2 1:02.18
هفته هفتم تابستانه - تهران
1391/07/07
مرحوم حاج کاکا پاش ما امانقلی خوجملی 1000 50
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/02
مرحوم حاج کاکا پاش ما عبداله قولرعطا عبداله قولرعطا 1000 50 11 1:04.58
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/18
مرحوم حاج کاکا پاش ما کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1000 1 1:03.85