لورسن دنجر 13 ساله نریان
لهن گرین
سپیده2
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 13 1 4 7.69% 23,750,000
بندرترکمن 7 0 1 0.00% 3,250,000
آق قلا 4 1 1 25.00% 14,000,000
مجموع 24 2 6 8.33% 41,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
از 28 تا 100 حاجی محمد وقره جه شهبازی یعقوب زارعی کسلخه احمد پقه 1000 0.0 8 / 8 01:55.100 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/25
از 22 تا 62 کاکاجان توکلی تاج محمد گوگ نژاد رضا کریمی 1500 0.0 4 / 6 01:41.780 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
از 24 تا 52 ادریس و بهمن صحنه اراز زارعی کسلخه عبدالناصر قزل 1000 0.0 6 / 10 01:02.400 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
از 24 تا 140 ادریس و بهمن صحنه اراز زارعی کسلخه بهزاد قلیخانی 1000 0.0 4 / 10 01:02.090 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
از 24 تا 48 محمدرضا شهبازی اراز زارعی کسلخه عبدالناصر قزل 1500 0.0 5 / 6 01:41.380 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
از 24 تا 54 محمدرضا شهبازی اراز زارعی کسلخه احمد پقه 1000 0.0 6 / 11 01:03.890 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
از 2 تا 54 محمدرضا شهبازی یعقوب زارعی کسلخه عبدالناصر قزل 1600 0.0 5 / 10 01:43.350 -
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
از 18 تا 54 محمدرضا شهبازی یعقوب زارعی کسلخه عبدالناصر قزل 1000 0.0 6 / 12 01:04.240 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
از 26 تا 60 محمدرضا شهبازی اراز زارعی کسلخه بهزاد قلیخانی 1700 0.0 9 / 9 01:56.770 -
هفته سوم بهاره - آق قلا
1388/03/06
از 26 تا 60 محمدرضا شهبازی اراز زارعی کسلخه ستار مهرانی 1000 0.0 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1388/02/24
از 16 تا 34 محمدرضا شهبازی اراز زارعی کسلخه عبدالناصر قزل 1000 0.0 1 / 8 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/11
از 16 تا 96 محمدرضا شهبازی اراز زارعی کسلخه عنایت اله قولرعطا 1600 0.0 2 / 10 01:45.620 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
از 10 تا 58 محمدرضا شهبازی اراز زارعی کسلخه عنایت اله قولرعطا 1550 0.0 3 / 9 01:43.710 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
از 14 تا 46 محمدرضا شهبازی اراز زارعی کسلخه طاهر ایگدری 1000 0.0 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
از 4 تا 28 محمدرضا شهبازی اراز زارعی کسلخه طاهر ایگدری 1000 0.0 1 / 11 01:04.350 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
از 4 تا 58 یعقوب شهبازی اراز زارعی کسلخه فیض الله رجال 1000 0.0 3 / 12 01:05.050 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
از 2 تا 28 یعقوب شهبازی سبحان پقه لطیف تمری 1000 0.0 8 / 11 01:07.650 -
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1387/08/03
از 2 تا 28 مهدی آخوند حبیبلی سبحان پقه 1000 0.0 -
هفته اول پاییزه - آق قلا
1387/07/26
از 2 تا 40 رضا شهبازی ونازقربان یلمه سبحان پقه احمد پقه 1000 0.0 4 / 12 -
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1387/05/18
از 2 تا 34 رضا شهبازی ونازقربان یلمه سبحان پقه قربان محمد اودک 1550 0.0 5 / 11 01:44.380 -
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1387/05/11
از 6 تا 60 رضا شهبازی ونازقربان یلمه عبدالرحمن زارعی کسلخه بایرام محمد ایری 1000 0.0 9 / 11 01:03.350 -
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1387/04/14
مبتدي و نبرده رضا شهبازی ونازقربان یلمه یعقوب زارعی کسلخه یعقوب توسلی 1000 0.0 2 / 11 01:04.440 -
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1387/04/07
از 0 تا 36 تاج محمد وحاجی محمد شهبازی یعقوب زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 0.0 6 / 11 01:04.080 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
از 0 تا 30 تاج محمد وحاجی محمد شهبازی یعقوب زارعی کسلخه 1000 0.0 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/26
از 0 تا 72 عیسی واراز شهبازی یعقوب زارعی کسلخه خدر زارعی کسلخه 1000 0.0 5 / 10 01:05.300 -