سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/18
ابوالفضل غفاری عبدالناصر قربانی امان محمد قلرعطا 1550 50 6 01:47.620
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/26
ابوالفضل غفاری عبدالناصر قربانی امان محمد قلرعطا 1000 50 5 01:04.650
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/19
ابوالفضل غفاری عبدالناصر قربانی احمد پقه 1000 50 8 01:05.220
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/05
ابوالفضل غفاری عبدالناصر قربانی امان محمد قلرعطا 1550 53 3 01:44.070
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/14
ابوالفضل غفاری عبدالناصر قربانی امان محمد قلرعطا 1000 53 10 01:06.040
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/01
ابوالفضل غفاری عبدالناصر قربانی امان محمد قلرعطا 1000 51 2 01:06.110
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/24
ابوالفضل غفاری عبدالناصر قربانی امان محمد قلرعطا 1000 50 3 01:06.660
هفته یازدهم تابستانه - تهران
1392/07/11
ابوالفضل غفاری عبدالناصر قربانی امان محمد قلرعطا 1000 51 2 01:03.890
هفته دهم تابستانه - تهران
1392/07/05
ابوالفضل غفاری عبدالناصر قربانی 1500 52
هفته پنجم تابستانه - تهران
1392/06/15
ابوالفضل غفاری علی خوجملی فیض الله رجال 1000 51 3 01:03.190
هفته سوم تابستانه - تهران
1392/06/08
ابوالفضل غفاری علی خوجملی فیض الله رجال 1000 51 7 01:04.260
هفته سیزدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/07
ابوالفضل غفاری دوردی کوچک نژاد پیمان قلرعطا 1000 51 6 01:02.600
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1392/01/22
ابوالفضل غفاری دوردی حاجی عطایی عبدالکریم عطایی 1000 51 7 01:02.070
هفته دوم بهاره - آق قلا
1392/01/09
ابوالفضل غفاری دوردی حاجی عطایی عبدالکریم عطایی 1000 50 10 01:03.030
هفته دوازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/06
ابوالفضل غفاری دوردی حاجی عطایی مهران خوجملی 1600 50 6 01:41.780
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
ابوالفضل غفاری دوردی حاجی عطایی 1000 50
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
ابوالفضل غفاری دوردی حاجی عطایی مهران خوجملی 1000 51 5 00:59.960
هفته نهم تابستانه - تهران
1391/07/14
ابوالفضل غفاری دوردی حاجی عطایی عبدالکریم عطایی 1000 51 4 01:03.510
هفته هفتم تابستانه - تهران
1391/07/07
ابوالفضل غفاری دوردی حاجی عطایی احمد پقه 1000 51 5 01:02.860
هفته چهارم تابستانه - تهران
1391/06/17
ابوالفضل غفاری دوردی حاجی عطایی قربان محمد اودک 1000 50 3 01:03.760
هفته دوم تابستانه - تهران
1391/06/10
ابوالفضل غفاری دوردی حاجی عطایی یاسر جرجانی 1000 51 2 01:02.670
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1391/03/26
ابوالفضل غفاری دوردی حاجی عطایی عبدالکریم عطایی 1000 51 5 01:03.550
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/29
ابوالفضل غفاری دوردی حاجی عطایی عبداله قولرعطا 1000 51 5 01:04.740
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/18
ابوالفضل غفاری دوردی حاجی عطایی متین آموت 1000 0 2 01:04.800