سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/18
ابوالفضل غفاری عبدالناصر قربانی امان محمد قلرعطا 1550 50 6 1:47.62
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/26
ابوالفضل غفاری عبدالناصر قربانی امان محمد قلرعطا 1000 50 5 1:04.65
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/19
ابوالفضل غفاری عبدالناصر قربانی احمد پقه 1000 50 8 1:05.22
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/05
ابوالفضل غفاری عبدالناصر قربانی امان محمد قلرعطا 1550 53 3 1:44.07
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/14
ابوالفضل غفاری عبدالناصر قربانی امان محمد قلرعطا 1000 53 10 1:06.04
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/01
ابوالفضل غفاری عبدالناصر قربانی امان محمد قلرعطا 1000 51 2 1:06.11
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/24
ابوالفضل غفاری عبدالناصر قربانی امان محمد قلرعطا 1000 50 3 1:06.66
هفته یازدهم تابستانه - تهران
1392/07/11
ابوالفضل غفاری عبدالناصر قربانی امان محمد قلرعطا 1000 51 2 1:03.89
هفته دهم تابستانه - تهران
1392/07/05
ابوالفضل غفاری عبدالناصر قربانی 1500 52
هفته پنجم تابستانه - تهران
1392/06/15
ابوالفضل غفاری علی خوجملی فیض الله رجال 1000 51 3 1:03.19
هفته سوم تابستانه - تهران
1392/06/08
ابوالفضل غفاری علی خوجملی فیض الله رجال 1000 51 7 1:04.26
هفته سیزدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/07
ابوالفضل غفاری دوردی کوچک نژاد پیمان قلرعطا 1000 51 6 1:02.60
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1392/01/22
ابوالفضل غفاری دوردی حاجی عطایی عبدالکریم عطایی 1000 51 7 1:02.07
هفته دوم بهاره - آق قلا
1392/01/09
ابوالفضل غفاری دوردی حاجی عطایی عبدالکریم عطایی 1000 50 10 1:03.03
هفته دوازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/06
ابوالفضل غفاری دوردی حاجی عطایی مهران خوجملی 1600 50 6 1:41.78
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
ابوالفضل غفاری دوردی حاجی عطایی 1000 50
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
ابوالفضل غفاری دوردی حاجی عطایی مهران خوجملی 1000 51 5 0:59.96
هفته نهم تابستانه - تهران
1391/07/14
ابوالفضل غفاری دوردی حاجی عطایی عبدالکریم عطایی 1000 51 4 1:03.51
هفته هفتم تابستانه - تهران
1391/07/07
ابوالفضل غفاری دوردی حاجی عطایی احمد پقه 1000 51 5 1:02.86
هفته چهارم تابستانه - تهران
1391/06/17
ابوالفضل غفاری دوردی حاجی عطایی قربان محمد اودک 1000 50 3 1:03.76
هفته دوم تابستانه - تهران
1391/06/10
ابوالفضل غفاری دوردی حاجی عطایی یاسر جرجانی 1000 51 2 1:02.67
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1391/03/26
ابوالفضل غفاری دوردی حاجی عطایی عبدالکریم عطایی 1000 51 5 1:03.55
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/29
ابوالفضل غفاری دوردی حاجی عطایی عبداله قولرعطا 1000 51 5 1:04.74
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/18
ابوالفضل غفاری دوردی حاجی عطایی متین آموت 1000 2 1:04.80