یوکابد 8 ساله مادیان
داش کوپال
پرنس لی
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 0 4 0.00% 31,950,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
آق قلا 4 0 0 0.00% 0
تهران 7 0 4 0.00% 28,050,000
مجموع 22 0 8 0.00% 60,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/18
عبدالناصر قربانی امان محمد قلرعطا 1550 50.0 6 / 6 01:47.620 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/26
عبدالناصر قربانی امان محمد قلرعطا 1000 50.0 5 / 6 01:04.650 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/19
عبدالناصر قربانی احمد پقه 1000 50.0 8 / 11 01:05.220 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/05
عبدالناصر قربانی امان محمد قلرعطا 1550 53.0 3 / 8 01:44.070 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/14
عبدالناصر قربانی امان محمد قلرعطا 1000 53.0 10 / 11 01:06.040 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/01
عبدالناصر قربانی امان محمد قلرعطا 1000 51.0 2 / 10 01:06.110 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/24
عبدالناصر قربانی امان محمد قلرعطا 1000 50.0 3 / 12 01:06.660 -
هفته یازدهم تابستانه - تهران
1392/07/11
عبدالناصر قربانی امان محمد قلرعطا 1000 51.0 2 / 8 01:03.890 -
هفته دهم تابستانه - تهران
1392/07/05
عبدالناصر قربانی بی نام 1500 52.0 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1392/06/15
علی خوجملی فیض الله رجال 1000 51.0 3 / 7 01:03.190 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1392/06/08
علی خوجملی فیض الله رجال 1000 51.0 7 / 9 01:04.260 -
هفته سیزدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/07
دوردی کوچک نژاد پیمان قلرعطا 1000 51.0 6 / 11 01:02.600 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1392/01/22
دوردی حاجی عطایی عبدالکریم عطایی 1000 51.0 7 / 11 01:02.070 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1392/01/09
دوردی حاجی عطایی عبدالکریم عطایی 1000 50.0 10 / 10 01:03.030 -
هفته دوازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/06
دوردی حاجی عطایی مهران خوجملی 1600 50.0 6 / 8 01:41.780 -
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
دوردی حاجی عطایی بی نام 1000 50.0 -
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
دوردی حاجی عطایی مهران خوجملی 1000 51.0 5 / 9 00:59.960 -
هفته نهم تابستانه - تهران
1391/07/14
دوردی حاجی عطایی عبدالکریم عطایی 1000 51.0 4 / 7 01:03.510 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1391/07/07
دوردی حاجی عطایی احمد پقه 1000 51.0 5 / 9 01:02.860 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1391/06/17
دوردی حاجی عطایی قربان محمد اودک 1000 50.0 3 / 6 01:03.760 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1391/06/10
دوردی حاجی عطایی یاسر جرجانی 1000 51.0 2 / 9 01:02.670 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1391/03/26
دوردی حاجی عطایی عبدالکریم عطایی 1000 51.0 5 / 10 01:03.550 -
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/29
دوردی حاجی عطایی عبداله قولرعطا 1000 51.0 5 / 8 01:04.740 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/18
دوردی حاجی عطایی متین آموت 1000 0.0 2 / 6 01:04.800 -