سکویاد 8 ساله مادیان
جلد
شعله
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
آق قلا 9 3 5 33.33% 89,000,000
تهران 6 0 1 0.00% 6,900,000
مجموع 20 3 6 15.00% 95,900,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/28
امید ایری ابوطالب چاریزاده 1600 55.0 8 / 8 01:46.440 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/15
امید ایری جواد آچاک 1000 51.0 7 / 8 01:04.220 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1392/07/19
بهمن اونق محمد خوجملی 1600 55.0 6 / 6 01:48.710 -
هفته هشتم تابستانه - تهران
1392/06/29
بهمن اونق جواد آچاک 1500 55.0 7 / 8 01:41.560 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1392/06/21
بهمن اونق ابوطالب چاریزاده 1400 54.0 3 / 5 01:33.580 -
هفته اول تابستانه - تهران
1392/06/01
بهمن اونق بی نام 1000 54.0 6 / 6 01:01.880 -
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1392/02/20
مجید ایری جواد آچاک 1000 54.0 9 / 11 01:01.340 -
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1392/02/06
مجید ایری جواد آچاک 1600 50.0 1 / 10 01:37.000 -
هفته هفتم بهاره - آق قلا
1392/01/30
مجید ایری جواد آچاک 1600 50.0 1 / 7 01:38.510 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1392/01/16
مجید ایری جواد آچاک 1000 50.0 2 / 10 00:59.050 -
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1391/11/20
مجید ایری احمد پقه 1600 51.0 5 / 10 01:38.680 -
هفته دوازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/06
مجید ایری قربان محمد اودک 1600 50.0 2 / 8 01:38.000 -
هفته نهم پاییزه - آق قلا
1391/10/21
مجید ایری عبداله قولرعطا 1000 50.0 6 / 11 01:01.960 -
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 50.0 8 / 10 01:03.550 -
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1391/09/10
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1600 50.0 5 / 7 01:47.590 -
هفته اول پاییزه - آق قلا
1391/08/12
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 50.0 1 / 12 01:00.210 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1391/06/31
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1400 50.0 5 / 8 01:38.060 -
هفته اول تابستانه - تهران
1391/06/03
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 50.0 4 / 11 01:04.480 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
ناز محمد قره داشلی عبدالجبار مختوم نژاد 1000 50.0 6 / 11 01:06.880 -
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/11
ناز محمد قره داشلی احمد پقه 1000 50.0 11 / 11 03:33.330 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/18
ناز محمد قره داشلی بی نام 1000 0.0 -