سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/28
مهدی غلامی، فجر شازند امید ایری ابوطالب چاریزاده 1600 55 8 1:46.44
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/15
صالح محمودی وحاج سیروس کمی امید ایری جواد آچاک 1000 51 7 1:04.22
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1392/07/19
مهدی غلامی، فجر شازند بهمن اونق محمد خوجملی 1600 55 6 1:48.71
هفته هشتم تابستانه - تهران
1392/06/29
مهدی غلامی، فجر شازند بهمن اونق جواد آچاک 1500 55 7 1:41.56
هفته ششم تابستانه - تهران
1392/06/21
مهدی غلامی، فجر شازند بهمن اونق ابوطالب چاریزاده 1400 54 3 1:33.58
هفته اول تابستانه - تهران
1392/06/01
مهدی غلامی، فجر شازند بهمن اونق 1000 54 6 1:01.88
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1392/02/20
طاهامهدیخانی وبیتا تمنی مجید ایری جواد آچاک 1000 54 9 1:01.34
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1392/02/06
طاهامهدیخانی وبیتا تمنی مجید ایری جواد آچاک 1600 50 1 1:37.00
هفته هفتم بهاره - آق قلا
1392/01/30
طاهامهدیخانی وبیتا تمنی مجید ایری جواد آچاک 1600 50 1 1:38.51
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1392/01/16
حاج فریدون تمنی مجید ایری جواد آچاک 1000 50 2 0:59.05
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1391/11/20
حاج فریدون تمنی مجید ایری احمد پقه 1600 51 5 1:38.68
هفته دوازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/06
حاج فریدون تمنی مجید ایری قربان محمد اودک 1600 50 2 1:38.00
هفته نهم پاییزه - آق قلا
1391/10/21
حاج فریدون تمنی مجید ایری عبداله قولرعطا 1000 50 6 1:01.96
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
بیتا تمنی وطاهامهدیخانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 50 8 1:03.55
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1391/09/10
بیتا تمنی وطاهامهدیخانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1600 50 5 1:47.59
هفته اول پاییزه - آق قلا
1391/08/12
بیتا تمنی وطاهامهدیخانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 50 1 1:00.21
هفته ششم تابستانه - تهران
1391/06/31
حاج تقی مهدی خانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1400 50 5 1:38.06
هفته اول تابستانه - تهران
1391/06/03
حاج تقی مهدی خانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 50 4 1:04.48
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
مرحوم عبدی تمنی وبایرام اسماعیلی ناز محمد قره داشلی عبدالجبار مختوم نژاد 1000 50 6 1:06.88
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/11
مرحوم عبدی تمنی وبایرام اسماعیلی ناز محمد قره داشلی احمد پقه 1000 50 11 3:33.33
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/18
بهادر مهدیخانی ناز محمد قره داشلی 1000