سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/28
مهدی غلامی، فجر شازند امید ایری ابوطالب چاریزاده 1600 55 8 01:46.440
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/15
صالح محمودی وحاج سیروس کمی امید ایری جواد آچاک 1000 51 7 01:04.220
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1392/07/19
مهدی غلامی، فجر شازند بهمن اونق محمد خوجملی 1600 55 6 01:48.710
هفته هشتم تابستانه - تهران
1392/06/29
مهدی غلامی، فجر شازند بهمن اونق جواد آچاک 1500 55 7 01:41.560
هفته ششم تابستانه - تهران
1392/06/21
مهدی غلامی، فجر شازند بهمن اونق ابوطالب چاریزاده 1400 54 3 01:33.580
هفته اول تابستانه - تهران
1392/06/01
مهدی غلامی، فجر شازند بهمن اونق 1000 54 6 01:01.880
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1392/02/20
طاهامهدیخانی وبیتا تمنی مجید ایری جواد آچاک 1000 54 9 01:01.340
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1392/02/06
طاهامهدیخانی وبیتا تمنی مجید ایری جواد آچاک 1600 50 1 01:37.000
هفته هفتم بهاره - آق قلا
1392/01/30
طاهامهدیخانی وبیتا تمنی مجید ایری جواد آچاک 1600 50 1 01:38.510
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1392/01/16
حاج فریدون تمنی مجید ایری جواد آچاک 1000 50 2 00:59.050
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1391/11/20
حاج فریدون تمنی مجید ایری احمد پقه 1600 51 5 01:38.680
هفته دوازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/06
حاج فریدون تمنی مجید ایری قربان محمد اودک 1600 50 2 01:38.000
هفته نهم پاییزه - آق قلا
1391/10/21
حاج فریدون تمنی مجید ایری عبداله قولرعطا 1000 50 6 01:01.960
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
بیتا تمنی وطاهامهدیخانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 50 8 01:03.550
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1391/09/10
بیتا تمنی وطاهامهدیخانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1600 50 5 01:47.590
هفته اول پاییزه - آق قلا
1391/08/12
بیتا تمنی وطاهامهدیخانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 50 1 01:00.210
هفته ششم تابستانه - تهران
1391/06/31
حاج تقی مهدی خانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1400 50 5 01:38.060
هفته اول تابستانه - تهران
1391/06/03
حاج تقی مهدی خانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 50 4 01:04.480
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
مرحوم عبدی تمنی وبایرام اسماعیلی ناز محمد قره داشلی عبدالجبار مختوم نژاد 1000 50 6 01:06.880
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/11
مرحوم عبدی تمنی وبایرام اسماعیلی ناز محمد قره داشلی احمد پقه 1000 50 11 03:33.330
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/18
بهادر مهدیخانی ناز محمد قره داشلی 1000 0