کبریا 9 ساله مادیان
اورمیندو
آرنیکا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 1 1 10.00% 29,000,000
بندرترکمن 4 0 2 0.00% 14,900,000
آق قلا 4 0 1 0.00% 4,500,000
مجموع 18 1 4 5.56% 48,400,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1393/01/15
از 16 تا 70 یونس وحبیب پقه سبحان پقه احمد پقه 1000 50.0 8 / 8 01:04.790 -
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/24
از 16 تا 26 شادروان محمد پقه سبحان پقه یاسر جرجانی 2200 50.0 4 / 6 02:35.190 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/17
از 16 تا 30 مینا وسیناوپونا پقه سبحان پقه یاسر جرجانی 1700 50.0 5 / 11 01:57.170 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/04
از 8 تا 26 جواد آچاک و محمدپقه رمضان آچاک جواد آچاک 1550 50.0 1 / 8 01:44.800 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/26
از 8 تا 30 قیوم وقیاس پقه رمضان آچاک احمد پقه 1000 50.0 4 / 9 01:05.600 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/19
از 8 تا 42 قیوم وقیاس پقه رمضان آچاک 1000 50.0 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/15
از 8 تا 26 قیوم وقیاس پقه رمضان آچاک جواد آچاک 1000 50.0 5 / 10 01:04.490 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/30
از 8 تا 40 قیوم وقیاس پقه رمضان آچاک جواد آچاک 1000 50.0 5 / 11 01:07.650 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/16
از 8 تا 40 علی گرزین وسینا پقه رمضان آچاک جواد آچاک 1000 50.0 4 / 10 01:07.170 -
هفته چهاردهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/13
از 0 تا 26 مسعود و باسط پقه رمضان آچاک جواد آچاک 1650 51.0 2 / 8 01:48.950 -
هفته سیزدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/07
از 4 تا 20 مسعود و باسط پقه رمضان آچاک جواد آچاک 1000 50.0 3 / 11 01:03.400 -
هفته هفتم بهاره - بندرترکمن
1392/03/09
از 2 تا 30 مسعود و باسط پقه سبحان پقه 1550 50.0 -
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1392/02/19
از 4 تا 42 فرهاد پقه سبحان پقه جواد آچاک 1000 50.0 6 / 10 01:02.180 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1392/01/23
از 2 تا 26 حاجی قربان محمد حسن قاسمی حاجی محمد نوایی فیض الله رجال 1000 50.0 8 / 8 01:03.030 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1392/01/08
از 2 تا 26 امین حسن قاسمی واحمد کسلخه حاجی محمد نوایی فیض الله رجال 1000 50.0 6 / 11 01:00.680 -
هفته نهم پاییزه - آق قلا
1391/10/21
از 2 تا 30 امین حسن قاسمی واحمد کسلخه بهمن صداقت 1000 50.0 -
هفته چهارم پاییزه - آق قلا
1391/09/09
از 2 تا 42 آق محمد حسن قاسمی بهمن صداقت نورمحمد بهادر 1600 50.0 10 / 12 01:55.100 -
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
نبرده محمدرضاو امین حسن قاسمی بهمن صداقت یاسر جرجانی 1000 50.0 3 / 10 01:01.000 -
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/15
نبرده حاجی گل محمد حسن قاسمی بهمن صداقت ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 4 / 12 01:05.510 -
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/28
نبرده حاجی گل محمد حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی نادر صالح پور 1000 50.0 9 / 11 01:08.090 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/25
مبتدی حاجی گل محمد حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی صالح بردی همایونی 1000 0.0 6 / 8 01:09.310 -