سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1393/01/15
یونس وحبیب پقه سبحان پقه احمد پقه 1000 50 8 1:04.79
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/24
شادروان محمد پقه سبحان پقه یاسر جرجانی 2200 50 4 2:35.19
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/17
مینا وسیناوپونا پقه سبحان پقه یاسر جرجانی 1700 50 5 1:57.17
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/04
جواد آچاک و محمدپقه رمضان آچاک جواد آچاک 1550 50 1 1:44.80
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/26
قیوم وقیاس پقه رمضان آچاک احمد پقه 1000 50 4 1:05.60
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/19
قیوم وقیاس پقه رمضان آچاک 1000 50
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/15
قیوم وقیاس پقه رمضان آچاک جواد آچاک 1000 50 5 1:04.49
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/30
قیوم وقیاس پقه رمضان آچاک جواد آچاک 1000 50 5 1:07.65
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/16
علی گرزین وسینا پقه رمضان آچاک جواد آچاک 1000 50 4 1:07.17
هفته چهاردهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/13
مسعود و باسط پقه رمضان آچاک جواد آچاک 1650 51 2 1:48.95
هفته سیزدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/07
مسعود و باسط پقه رمضان آچاک جواد آچاک 1000 50 3 1:03.40
هفته هفتم بهاره - بندرترکمن
1392/03/09
مسعود و باسط پقه سبحان پقه 1550 50
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1392/02/19
فرهاد پقه سبحان پقه جواد آچاک 1000 50 6 1:02.18
هفته ششم بهاره - آق قلا
1392/01/23
حاجی قربان محمد حسن قاسمی حاجی محمد نوایی فیض الله رجال 1000 50 8 1:03.03
هفته اول بهاره - آق قلا
1392/01/08
امین حسن قاسمی واحمد کسلخه حاجی محمد نوایی فیض الله رجال 1000 50 6 1:00.68
هفته نهم پاییزه - آق قلا
1391/10/21
امین حسن قاسمی واحمد کسلخه بهمن صداقت 1000 50
هفته چهارم پاییزه - آق قلا
1391/09/09
آق محمد حسن قاسمی بهمن صداقت نورمحمد بهادر 1600 50 10 1:55.10
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
محمدرضاو امین حسن قاسمی بهمن صداقت یاسر جرجانی 1000 50 3 1:01.00
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/15
حاجی گل محمد حسن قاسمی بهمن صداقت ابوطالب چاریزاده 1000 50 4 1:05.51
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/28
حاجی گل محمد حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی نادر صالح پور 1000 50 9 1:08.09
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/25
حاجی گل محمد حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی صالح بردی همایونی 1000 6 1:09.31