سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
گوهر بدراقی محمدشریف تاتاری عبدالاسحاق کم 1000 50 11 1:15.50
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/31
گوهر بدراقی محمدشریف تاتاری 1000 50