یاهانا 9 ساله مادیان
لیلی 2
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 3 0 3 0.00% 13,500,000
آق قلا 7 0 2 0.00% 10,500,000
مجموع 11 0 5 0.00% 24,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته سوم بهاره - آق قلا
1392/01/15
از 8 تا 76 یاسین حاج ارازی سیدنقی سادات حسینی متین آموت 1000 51.0 9 / 12 00:59.590 -
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1391/11/20
از 10 تا 46 یاسین حاج ارازی سیدنقی سادات حسینی یاسین حاجی ارازی 1600 50.0 8 / 10 01:40.120 -
هفته دوازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/06
از 10 تا 72 حاج شا محمد حاجی عرازی سیدنقی سادات حسینی مهران علایی قوجق 1600 50.0 7 / 8 01:41.910 -
هفته دهم پاییزه - آق قلا
1391/10/15
از 10 تا 58 بهمن قریشی حمید کلته فیض الله رجال 1000 50.0 10 / 12 01:00.940 -
هفته پنجم پاییزه - آق قلا
1391/09/16
از 8 تا 42 حاج شا محمد حاجی عرازی حمید کلته قربان محمد اودک 1600 50.0 3 / 7 01:38.470 -
هفته چهارم پاییزه - آق قلا
1391/09/09
از 2 تا 42 حاج شا محمد حاجی عرازی حمید کلته قربان محمد اودک 1600 52.0 3 / 12 01:49.400 -
هفته اول پاییزه - آق قلا
1391/08/12
از 2 تا 58 حاج شا محمد حاجی عرازی حمید کلته یاسر جرجانی 1000 52.0 8 / 10 01:02.080 -
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/15
از 2 تا 60 حاج شا محمد حاجی عرازی میکائیل توماچ کمال دالی جه عطا 1000 51.0 3 / 11 01:03.300 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/01
از 6 تا 64 مرحوم حاج خلیل صداقت میکائیل توماچ عبدالجبار مختوم نژاد 1000 50.0 3 / 10 01:03.510 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
از 0 تا 92 شهید علی جان نیازی عبیدالله سخاوت متین آموت 1000 50.0 3 / 11 01:05.000 -
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/11
نبرده شهید علی جان نیازی عبیدالله سخاوت 1000 50.0 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/08
مبتدی یاسین حاج ارازی یاسین حاج ارازی امین محمدی 1000 50.0 6 / 9 01:06.480 -