آتیلا 8 ساله نریان
آفرونک
کارملا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 1 2 33.33% 27,500,000
بندرترکمن 4 0 2 0.00% 10,500,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 9 1 4 11.11% 38,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/18
جمشید جرجانی بی نام 1550 52.0 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1392/06/14
جمشید جرجانی بی نام 1000 52.0 -
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1392/04/14
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1650 52.0 11 / 12 01:51.200 -
هفته دوازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/06
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 52.0 9 / 12 01:02.850 -
هفته ششم پاییزه - آق قلا
1391/09/17
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 52.0 7 / 10 00:59.220 -
هفته دهم تابستانه - تهران
1391/07/21
رحیم بردی مهرانی عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 52.0 5 / 5 01:03.740 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1391/04/29
مجید صالح پور نادر صالح پور 1550 55.0 3 / 11 01:40.240 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/02
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 54.0 3 / 11 01:01.840 -
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/11
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 53.0 1 / 11 01:02.850 -
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/29
ایران توسعه امین محمدی 1000 53.0 4 / 8 01:03.540 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/15
ایران توسعه امین محمدی 1000 52.0 2 / 8 01:06.150 -