جنی مون 9 ساله مادیان
جاست جنی
گنج آزمون
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 2 0.00% 9,450,000
بندرترکمن 4 0 1 0.00% 6,450,000
آق قلا 7 1 4 14.29% 47,000,000
مجموع 13 1 7 7.69% 62,900,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته هفتم بهاره - بندرترکمن
1392/03/09
از 20 تا 270 باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق قربان محمد اودک 1550 53.0 3 / 5 01:37.670 -
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1392/02/27
از 16 تا 270 باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق کمال دالی جه عطا 1550 53.0 6 / 9 01:37.280 -
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1392/02/06
از 8 تا 76 باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق قربان محمد اودک 1600 53.0 1 / 8 01:36.560 -
هفته هفتم بهاره - آق قلا
1392/01/30
از 8 تا 46 باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق یاسر جرجانی 1600 53.0 5 / 10 01:39.660 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1392/01/16
از 12 تا 46 باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق نادر صالح پور 1000 51.0 5 / 10 00:59.780 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1392/01/09
از 12 تا 56 باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق نادر صالح پور 1000 50.0 2 / 10 00:59.270 -
هفته سیزدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/19
از 2 تا 26 شادروان رشید آزمون باشگاه سوارکاری عقیق متین آموت 1600 52.0 2 / 11 01:40.100 -
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
از 2 تا 30 باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق نورمحمد بهادر 1600 51.0 3 / 11 01:39.330 -
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
از 4 تا 54 باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق فیض الله رجال 1000 50.0 12 / 12 01:04.380 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/01
از 6 تا 64 باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق امین محمدی 1000 51.0 7 / 10 01:04.260 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1391/03/26
از 2 تا 38 باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق عبدالرحیم آرامیده 1000 51.0 7 / 10 01:04.760 -
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/11
از 4 تا 54 باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 3 / 11 01:03.460 -
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/29
از 2 تا 88 باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق 1000 50.0 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/14
از 4 تا 92 باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 3 / 8 01:05.360 -