جنی سیس 8 ساله نریان
جاست جنی
نادیا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 2 0 0 0.00% 0