جنی سیس 8 ساله نریان
جاست جنی
نادیا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 2 0 0 0.00% 0
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/01
نبرده باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق امین محمدی 1000 52.0 7 / 11 01:07.020 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1391/03/26
نبرده باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق بی نام 1000 52.0 -
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/29
مبتدی باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق فرهاد علایی قوجق 1000 52.0 9 / 10 -