تایم بل 9 ساله نریان
تایمازل
کلکتبل
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
مجموع 1 0 0 0.00% 0
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/22
شرکت سرخدشت امین محمدی 1000 52.0 4 / 5 01:01.870 -