سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/22
شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت امین محمدی 1000 52 4 01:01.870