بالسای 8 ساله مادیان
وات سکرت
آرزوامانلر
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 1 2 14.29% 31,650,000
بندرترکمن 3 0 1 0.00% 9,000,000
آق قلا 5 0 2 0.00% 12,900,000
مجموع 15 1 5 6.67% 53,550,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/17
خان محمد چپرلی امان محمد قلرعطا 1700 52.0 8 / 11 01:58.950 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/26
خان محمد چپرلی نورمحمد بهادر 1000 52.0 7 / 12 01:04.670 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/13
خان محمد چپرلی محمد خوجملی 1000 52.0 9 / 11 01:04.740 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/15
خان محمد چپرلی نورمحمد بهادر 1000 52.0 1 / 10 01:03.680 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/16
خان محمد چپرلی کمال دالی جه عطا 1000 51.0 3 / 10 01:07.150 -
هفته دهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/30
علی خوجملی امین محمدی 1000 51.0 8 / 10 01:03.900 -
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1392/02/19
علی خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 2 / 10 01:01.180 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1392/01/22
علی خوجملی پیمان قلرعطا 1000 50.0 3 / 10 00:59.850 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1392/01/08
علی خوجملی مهران خوجملی 1000 51.0 8 / 11 01:00.760 -
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
خان محمد چپرلی محمد خوجملی 1000 50.0 7 / 12 01:02.670 -
هفته پنجم پاییزه - آق قلا
1391/09/16
خان محمد چپرلی محمد خوجملی 1600 51.0 8 / 9 01:41.320 -
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
خان محمد چپرلی محمد خوجملی 1000 50.0 2 / 10 01:00.840 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
خان محمد چپرلی فیض الله رجال 1000 50.0 7 / 11 01:06.930 -
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/28
خان محمد چپرلی محمد خوجملی 1000 50.0 5 / 11 01:05.790 -
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/22
خان محمد چپرلی میلاد پایدار 1000 50.0 11 / 12 01:09.580 -