سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/17
مرحوم قربان گلدی سیدی قوجق خان محمد چپرلی امان محمد قلرعطا 1700 52 8 01:58.950
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/26
مرحوم قربان گلدی سیدی قوجق خان محمد چپرلی نورمحمد بهادر 1000 52 7 01:04.670
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/13
مرحوم قربان گلدی سیدی قوجق خان محمد چپرلی محمد خوجملی 1000 52 9 01:04.740
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/15
مرحوم قربان گلدی سیدی قوجق خان محمد چپرلی نورمحمد بهادر 1000 52 1 01:03.680
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/16
مرحوم قربان گلدی سیدی قوجق خان محمد چپرلی کمال دالی جه عطا 1000 51 3 01:07.150
هفته دهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/30
مرحوم قربان گلدی سیدی قوجق علی خوجملی امین محمدی 1000 51 8 01:03.900
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1392/02/19
مرحوم قربان گلدی سیدی قوجق علی خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 52 2 01:01.180
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1392/01/22
مرحوم قربان گلدی سیدی قوجق علی خوجملی پیمان قلرعطا 1000 50 3 00:59.850
هفته اول بهاره - آق قلا
1392/01/08
مرحوم قربان گلدی سیدی قوجق علی خوجملی مهران خوجملی 1000 51 8 01:00.760
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
مرحوم قربان گلدی سیدی قوجق خان محمد چپرلی محمد خوجملی 1000 50 7 01:02.670
هفته پنجم پاییزه - آق قلا
1391/09/16
مرحوم قربان گلدی سیدی قوجق خان محمد چپرلی محمد خوجملی 1600 51 8 01:41.320
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
مرحوم قربان گلدی سیدی قوجق خان محمد چپرلی محمد خوجملی 1000 50 2 01:00.840
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
مرحوم قربان گلدی سیدی قوجق خان محمد چپرلی فیض الله رجال 1000 50 7 01:06.930
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/28
مرحوم قربان گلدی سیدی قوجق خان محمد چپرلی محمد خوجملی 1000 50 5 01:05.790
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/22
مرحوم قربان گلدی سیدی قوجق خان محمد چپرلی میلاد پایدار 1000 50 11 01:09.580