فتوس کید 8 ساله مادیان
فتوس
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 3 0 0 0.00% 0