یادغضنفر 8 ساله مادیان
غضنفر
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 3 1 1 33.33% 18,000,000
مجموع 5 1 1 20.00% 18,000,000