سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/25
کامران صداقتی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 2200 53 2 2:32.23
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/04
داوود دیبایی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 51 2 1:43.05
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/05
کامران صداقتی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 53 1 1:40.15
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/28
کامران صداقتی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 51 2 1:43.21
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/08
فربد و تارا صداقتی تویلی قربانی قربان محمد اودک 1550 50 3 1:46.66
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/30
فربد و تارا صداقتی تویلی قربانی امین محمدی 1000 50 5 1:06.11
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/17
فربد و تارا صداقتی تویلی قربانی امین محمدی 1000 50 4 1:06.87
هفته چهاردهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/13
فربد و تارا صداقتی جمال آموت 1650 50
هفته یازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/31
فربد و تارا صداقتی جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 50 7 1:01.72
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1392/02/13
یاسین و احسان قره قولپاقی جمال آموت متین آموت 1000 50 5 1:01.91
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1391/11/20
مصطفی قربانقلی جمال آموت نادر صالح پور 1600 53 3 1:38.19
هفته دوازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/06
کامران صداقتی جمال آموت نادر صالح پور 1000 52 3 0:59.08
هفته ششم پاییزه - آق قلا
1391/09/17
کامران صداقتی جمال آموت ابوطالب چاریزاده 1000 50 2 0:57.55
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
کامران صداقتی جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 50 1 0:59.06
هفته هفتم تابستانه - تهران
1391/07/07
کامران صداقتی جمال آموت عبدالجبار مختوم نژاد 1000 50 7 1:03.14
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
کامران صداقتی جمال آموت عبدالجبار مختوم نژاد 1000 50 6 1:03.86
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/29
کامران صداقتی جمال آموت عبدالجبار مختوم نژاد 1000 50 1 1:04.59