ژیوانا 8 ساله مادیان
آگوگ
ونیز
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 2 6 22.22% 117,050,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
آق قلا 4 1 4 25.00% 40,800,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 16 3 10 18.75% 157,850,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/25
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 2200 53.0 2 / 6 02:32.230 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/04
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 51.0 2 / 5 01:43.050 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/05
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 53.0 1 / 7 01:40.150 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/28
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 51.0 2 / 8 01:43.210 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/08
تویلی قربانی قربان محمد اودک 1550 50.0 3 / 9 01:46.660 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/30
تویلی قربانی امین محمدی 1000 50.0 5 / 12 01:06.110 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/17
تویلی قربانی امین محمدی 1000 50.0 4 / 8 01:06.870 -
هفته چهاردهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/13
جمال آموت بی نام 1650 50.0 -
هفته یازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/31
جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 50.0 7 / 11 01:01.720 -
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1392/02/13
جمال آموت متین آموت 1000 50.0 5 / 10 01:01.910 -
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1391/11/20
جمال آموت نادر صالح پور 1600 53.0 3 / 9 01:38.190 -
هفته دوازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/06
جمال آموت نادر صالح پور 1000 52.0 3 / 6 00:59.080 -
هفته ششم پاییزه - آق قلا
1391/09/17
جمال آموت ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 2 / 10 00:57.550 -
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 50.0 1 / 9 00:59.060 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1391/07/07
جمال آموت عبدالجبار مختوم نژاد 1000 50.0 7 / 9 01:03.140 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
جمال آموت عبدالجبار مختوم نژاد 1000 50.0 6 / 10 01:03.860 -
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/29
جمال آموت عبدالجبار مختوم نژاد 1000 50.0 1 / 10 01:04.590 -