جنی سر 8 ساله نریان
جاست جنی
کاسپین کو
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 1 1 100.00% 20,000,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 3 0 1 0.00% 6,450,000
مجموع 5 1 2 20.00% 26,450,000