جنی سر 8 ساله نریان
جاست جنی
کاسپین کو
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 1 1 100.00% 20,000,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 3 0 1 0.00% 6,450,000
مجموع 5 1 2 20.00% 26,450,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1392/02/12
از 8 تا 38 باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق قربان محمد اودک 1000 53.0 6 / 7 01:03.890 -
هفته هفتم بهاره - آق قلا
1392/01/30
از 8 تا 88 باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق یاسر جرجانی 1600 52.0 3 / 7 01:37.330 -
هفته سوم بهاره - آق قلا
1392/01/15
از 10 تا 30 باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق متین آموت 1000 52.0 6 / 8 00:59.760 -
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
از 10 تا 34 باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق فیض الله رجال 1000 52.0 5 / 5 01:03.130 -
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/28
مبتدی باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 1 / 8 01:05.390 -