سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/25
مرحوم گلدی جان تراچ اراز قربان اونق طاهر گوگ نژاد 2200 50 6 02:40.550
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/17
مرحوم گلدی جان تراچ اراز قربان اونق احمد پقه 1700 50 6 01:59.770
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/04
مرحوم حاج کاکا کم ملا احمد تراج احمد پقه 1550 50 5 01:46.730
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/26
مرحوم حاج کاکا کم ملا احمد تراج محمد خوجملی 1000 50 7 01:07.220
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/30
مرحوم حاج کاکا کم یعقوب کارساز امان محمد قلرعطا 1000 50 10 01:09.820
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/16
مرحوم حاج کاکا کم یعقوب کارساز احمد پقه 1000 50 7 01:08.330
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1392/04/14
مرحوم حاج کاکا کم مولام نفس قلرعطا جبرئیل قولرعطا 1650 50 11 01:53.820
هفته سیزدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/19
مرحوم حاج کاکا کم یوسف کلته عبد اله باستان 1600 50 9
هفته دوازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/06
مرحوم حاج کاکا کم یوسف کلته عبد اله باستان 1600 50 7 01:43.210
هفته نهم پاییزه - آق قلا
1391/10/21
مرحوم حاج کاکا کم یوسف کلته محمد خوجملی 1000 50 11 01:02.520
هفته پنجم پاییزه - آق قلا
1391/09/16
مرحوم حاج کاکا کم یوسف کلته عبد اله باستان 1600 50 1 01:40.650
هفته چهارم پاییزه - آق قلا
1391/09/09
جمشید کم یوسف کلته ابوطالب چاریزاده 1600 50 4 01:52.340
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
جمشید کم یوسف کلته رامین کر 1000 50 5 01:02.990
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/09
مرحوم حاج گلدی حاجی کمی یوسف کلته امیر مختومی 1000 50 4 01:07.370
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
مرحوم حاج گلدی حاجی کمی عبدالقیوم اونق یاشار یمرعلی 1000 50 8 01:08.450
هفته هجدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/05
مرحوم حاج گلدی حاجی کمی دوردی حاجی عطایی آق اویلی بشگرد 1000 50 4 01:09.580