نازکملر 8 ساله مادیان
آرزوکملر
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 3 0 0 0.00% 0
آق قلا 6 1 1 16.67% 18,000,000
مجموع 16 1 1 6.25% 18,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/25
اراز قربان اونق طاهر گوگ نژاد 2200 50.0 6 / 9 02:40.550 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/17
اراز قربان اونق احمد پقه 1700 50.0 6 / 10 01:59.770 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/04
ملا احمد تراج احمد پقه 1550 50.0 5 / 8 01:46.730 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/26
ملا احمد تراج محمد خوجملی 1000 50.0 7 / 9 01:07.220 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/30
یعقوب کارساز امان محمد قلرعطا 1000 50.0 10 / 11 01:09.820 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/16
یعقوب کارساز احمد پقه 1000 50.0 7 / 10 01:08.330 -
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1392/04/14
مولام نفس قلرعطا جبرئیل قولرعطا 1650 50.0 11 / 12 01:53.820 -
هفته سیزدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/19
یوسف کلته عبد اله باستان 1600 50.0 9 / 10 -
هفته دوازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/06
یوسف کلته عبد اله باستان 1600 50.0 7 / 8 01:43.210 -
هفته نهم پاییزه - آق قلا
1391/10/21
یوسف کلته محمد خوجملی 1000 50.0 11 / 11 01:02.520 -
هفته پنجم پاییزه - آق قلا
1391/09/16
یوسف کلته عبد اله باستان 1600 50.0 1 / 10 01:40.650 -
هفته چهارم پاییزه - آق قلا
1391/09/09
یوسف کلته ابوطالب چاریزاده 1600 50.0 4 / 12 01:52.340 -
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
یوسف کلته رامین کر 1000 50.0 5 / 10 01:02.990 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/09
یوسف کلته امیر مختومی 1000 50.0 4 / 10 01:07.370 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
عبدالقیوم اونق یاشار یمرعلی 1000 50.0 8 / 11 01:08.450 -
هفته هجدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/05
دوردی حاجی عطایی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 4 / 7 01:09.580 -