میس دنیس 8 ساله مادیان
الیکا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 3 1 1 33.33% 21,500,000
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
تهران 5 1 3 20.00% 41,750,000
مجموع 11 2 4 18.18% 63,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/26
جمشید روشنی بی نام 1000 50.0 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/19
جمشید روشنی بی نام 1000 50.0 -
هفته یازدهم تابستانه - تهران
1392/07/11
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50.0 5 / 8 01:02.760 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1392/06/21
مجید صالح پور نادر صالح پور 1400 52.0 2 / 9 01:34.570 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1392/06/08
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 52.0 1 / 9 01:02.090 -
هفته سیزدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/07
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 52.0 7 / 11 01:02.710 -
هفته یازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/31
مجید صالح پور کمال دالی جه عطا 1000 51.0 1 / 10 01:01.660 -
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1392/02/19
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 51.0 6 / 10 01:02.170 -
هفته هفتم بهاره - آق قلا
1392/01/30
مجید صالح پور نادر صالح پور 1600 51.0 5 / 6 01:43.850 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1392/01/22
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50.0 8 / 10 01:01.090 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1391/07/07
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50.0 2 / 12 01:04.160 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1391/06/16
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50.0 5 / 8 01:05.600 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/01
مجید صالح پور بی نام 1000 50.0 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 50.0 7 / 11 01:08.960 -