سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/26
مرحوم قره طواق صوفی قوجق نژاد جمشید روشنی 1000 50
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/19
مرحوم قره طواق صوفی قوجق نژاد جمشید روشنی 1000 50
هفته یازدهم تابستانه - تهران
1392/07/11
حمید قوجق نژاد مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50 5 1:02.76
هفته ششم تابستانه - تهران
1392/06/21
حمید قوجق نژاد مجید صالح پور نادر صالح پور 1400 52 2 1:34.57
هفته سوم تابستانه - تهران
1392/06/08
قوجق قلی قوجق نژاد مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 52 1 1:02.09
هفته سیزدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/07
قوجق قلی قوجق نژاد مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 52 7 1:02.71
هفته یازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/31
مرحوم قره طواق صوفی قوجق نژاد مجید صالح پور کمال دالی جه عطا 1000 51 1 1:01.66
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1392/02/19
آرمین و معین جیواد مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 51 6 1:02.17
هفته هفتم بهاره - آق قلا
1392/01/30
آرمین و معین جیواد مجید صالح پور نادر صالح پور 1600 51 5 1:43.85
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1392/01/22
آرمین و معین جیواد مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50 8 1:01.09
هفته هفتم تابستانه - تهران
1391/07/07
آرمین و معین جیواد مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50 2 1:04.16
هفته سوم تابستانه - تهران
1391/06/16
آرمین و معین جیواد مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50 5 1:05.60
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/01
آرمین و معین جیواد مجید صالح پور 1000 50
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
آرمین و معین جیواد مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 50 7 1:08.96