سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
امید و ایلیاد اوده رسول خرمالی ابوطالب چاریزاده 1200 55 9 01:12.63 109.0 110.0
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
فاطمه قزل فرهاد خانقلی زاده قزل جواد آچاک 1700 57 6 1:51.19
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
فاطمه قزل فرهاد خانقلی زاده قزل ابوطالب چاریزاده 1550 58 5 1:39.88
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
ایلیاد اوده اراز قربان اونق احمد پقه 1200 57 5 1:12.88
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
فاطمه قزل فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 59
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
فاطمه قزل فرهاد خانقلی زاده قزل آق اویلی بشگرد 1550 61 3  01:38.21
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
فاطمه قزل فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1200 61 3  1:12.37
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
امید و ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 60 1 1:01.43
هفته چهارم تابستانه - تهران
1395/06/12
امید و ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 60
هفته اول تابستانه - تهران
1395/05/29
امید و ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1000 61 3 1:01.26
هفته یازدهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/31
امید و ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1550 62 3 1:37.931
هفته هفتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/17
امید و ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1200 62 2 1:10.20
هفته پنجم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/10
امید و ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1000 62 2 1:00.08
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/30
امید و ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 2200 238 1 2:23.40
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/23
امید و ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1200 60 1 1:10.18
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/16
امید و ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1200 62 4 1:11.96
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/02
امید و ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1600 62 2 1:40.83
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/13
امید و ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1550 61 1 1:39.08
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/22
امید و ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1200 60 2 1:11.73
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/15
امید و ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1000 60 1 1:01.02
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1394/05/23
دکتر غفاری امید وایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1000 60 2 0:59.34
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/18
حاج محمد اوده بهرام خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1550 59 1 1:38.60
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1393/12/01
ایلیاد اوده بهرام خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 2200 58 1 2:22.38
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1393/11/17
ایلیاد اوده بهرام خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1200 60 4 1:12.88
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1393/11/03
ایلیاد اوده بهرام خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1600 60 1 1:43.03
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1393/10/26
ایلیاد اوده بهرام خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 60 1 1:01.64
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1393/09/14
ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1550 60 2 1:40.67
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1393/09/07
ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 59 1 1:02.11
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1393/08/23
ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 58 1 1:02.00
هفته هفتم تابستانه - تهران
1393/07/11
ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ابوطالب چاریزاده 1600 58 2 1:46.21
هفته چهارم تابستانه - تهران
1393/06/28
ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ابوطالب چاریزاده 1000 58 3 1:03.50
هفته دوم تابستانه - تهران
1393/06/21
ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ابوطالب چاریزاده 1000 59 3 1:04.04
هفته اول تابستانه - تهران
1393/06/14
شرکت نگین اسب ترکمن فرهاد خانقلی زاده قزل ابوطالب چاریزاده 1000 59 2 1:04.09
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1393/04/06
ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1700 60 3 1:49.57
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/09
ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1550 60 2 1:38.42
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/26
ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1700 60 1 1:48.07
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/19
ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1600 59 1 1:41.61
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/12
ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1550 58 1 1:38.59
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/05
ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1000 58 2 1:00.77
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1393/01/29
ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1000 58 2 1:00.45
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/25
ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ابوطالب چاریزاده 2200 57 1 2:25.78
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/18
ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ابوطالب چاریزاده 1600 56 1 1:42.29
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/04
ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ابوطالب چاریزاده 1550 54 1 1:38.37
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/13
ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ابوطالب چاریزاده 1000 52 1 1:00.40
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/06
ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل کمال دالی جه عطا 1550 53 5 1:40.81
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/29
ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1600 52 2 1:41.58
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/22
ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ابوطالب چاریزاده 1550 52 2 1:39.03
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/15
ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل نادر صالح پور 1000 52 6 1:03.17
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1392/07/19
ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1600 55 1 1:43.88
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1392/07/12
سرسام وآرتین وایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1000 54 2 1:00.71
هفته هشتم تابستانه - تهران
1392/06/29
سرسام وآرتین وایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1500 54 1 1:39.09
هفته چهارم تابستانه - تهران
1392/06/14
امیرکلانتری و ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1000 53 3 1:01.81
هفته اول تابستانه - تهران
1392/06/01
امیرکلانتری و ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 53
هفته چهاردهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/13
امیرکلانتری و ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1650 55 1 1:44.02
هفته هفتم بهاره - بندرترکمن
1392/03/09
امیرکلانتری و ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1550 55 1 1:34.95
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1392/02/27
امیرکلانتری و ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل همراه رجال 1550 55 4 1:36.91
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1392/02/19
امیرکلانتری و ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل همراه رجال 1000 54 3 0:59.87
هفته دهم تابستانه - تهران
1391/07/21
شادروان جلال لدین زاودی فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 54
هفته نهم تابستانه - تهران
1391/07/14
محمد رضا طالبی وحیداوده فرهاد خانقلی زاده قزل همراه رجال 1000 54 1 1:01.62
هفته هفتم تابستانه - تهران
1391/07/07
ایلیادوآنیه اوده فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 54
هفته چهارم تابستانه - تهران
1391/06/17
ایلیادوآنیه اوده فرهاد خانقلی زاده قزل همراه رجال 1000 53 1 1:00.98
هفته اول تابستانه - تهران
1391/06/03
ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل همراه رجال 1000 52 2 1:03.86
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/02
ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل همراه رجال 1000 52 4 1:04.61
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
ایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 52