رادیکا 8 ساله مادیان
هیلد چیف
لولیتا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 5 0 3 0.00% 19,800,000
آق قلا 2 0 1 0.00% 4,500,000
تهران 5 2 3 40.00% 60,500,000
مجموع 13 2 7 15.38% 84,800,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1392/07/19
مسعود پورمانیان قربان محمد اودک 1600 53.0 5 / 6 01:46.340 -
هفته هشتم تابستانه - تهران
1392/06/29
مسعود پورمانیان امین محمدی 1500 51.0 2 / 8 01:38.510 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1392/06/21
مسعود پورمانیان امین محمدی 1400 51.0 1 / 9 01:33.730 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1392/06/15
مسعود پورمانیان یاسر جرجانی 1000 51.0 1 / 7 01:02.250 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1392/06/07
مسعود پورمانیان مسعود پورمانیان 1000 50.0 6 / 6 01:03.440 -
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1392/04/14
فرهاد خانقلی زاده قزل متین آموت 1650 50.0 10 / 12 01:49.650 -
هفته هفتم بهاره - بندرترکمن
1392/03/09
فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1550 52.0 2 / 8 01:40.730 -
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1392/02/27
فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1550 51.0 3 / 10 01:40.190 -
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1392/02/19
فرهاد خانقلی زاده قزل قربان محمد اودک 1000 50.0 3 / 10 01:01.530 -
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
فرهاد خانقلی زاده قزل بی نام 1600 50.0 -
هفته نهم پاییزه - آق قلا
1391/10/21
فرهاد خانقلی زاده قزل همراه رجال 1000 50.0 8 / 10 01:03.140 -
هفته ششم پاییزه - آق قلا
1391/09/17
فرهاد خانقلی زاده قزل همراه رجال 1000 50.0 3 / 12 00:59.490 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1391/03/26
حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 50.0 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
حکیم بردی اندروا ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 9 / 11 01:10.200 -