سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1392/07/19
داریوش شاهوردی مسعود پورمانیان قربان محمد اودک 1600 53 5 01:46.340
هفته هشتم تابستانه - تهران
1392/06/29
داریوش شاهوردی مسعود پورمانیان امین محمدی 1500 51 2 01:38.510
هفته ششم تابستانه - تهران
1392/06/21
داریوش شاهوردی مسعود پورمانیان امین محمدی 1400 51 1 01:33.730
هفته پنجم تابستانه - تهران
1392/06/15
داریوش شاهوردی مسعود پورمانیان یاسر جرجانی 1000 51 1 01:02.250
هفته دوم تابستانه - تهران
1392/06/07
داریوش شاهوردی مسعود پورمانیان مسعود پورمانیان 1000 50 6 01:03.440
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1392/04/14
محمدطاها ایری ومعید کلته فرهاد خانقلی زاده قزل متین آموت 1650 50 10 01:49.650
هفته هفتم بهاره - بندرترکمن
1392/03/09
حسین علی اونق فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1550 52 2 01:40.730
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1392/02/27
حاجی کریم اونق فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1550 51 3 01:40.190
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1392/02/19
حاجی کریم اونق فرهاد خانقلی زاده قزل قربان محمد اودک 1000 50 3 01:01.530
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
حاجی کریم اونق فرهاد خانقلی زاده قزل 1600 50
هفته نهم پاییزه - آق قلا
1391/10/21
حاجی کریم اونق فرهاد خانقلی زاده قزل همراه رجال 1000 50 8 01:03.140
هفته ششم پاییزه - آق قلا
1391/09/17
حاجی کریم اونق فرهاد خانقلی زاده قزل همراه رجال 1000 50 3 00:59.490
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1391/03/26
حاجی کریم اونق حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 50
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
حاج امان محمد کلته حکیم بردی اندروا ابوطالب چاریزاده 1000 50 9 01:10.200