گودایونت 8 ساله مادیان
سوبیسکی
حیران3
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 2 0.00% 15,400,000
بندرترکمن 4 0 1 0.00% 5,400,000
آق قلا 3 0 0 0.00% 0
مجموع 9 0 3 0.00% 20,800,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/26
از 8 تا 30 حکیم مختوم نژاد ولطف الله تلنگ یوسف قلی قربانی بی نام 1000 50.0 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/21
از 0 تا 20 حکیم مختوم نژاد ولطف الله تلنگ یوسف قلی قربانی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 2 / 9 01:05.700 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/24
از 0 تا 26 حکیم مختوم نژاد ولطف الله تلنگ یوسف قلی قربانی کمال دالی جه عطا 1000 51.0 3 / 10 01:09.190 -
هفته سیزدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/07
از 4 تا 20 حکیم مختوم نژاد ولطف الله تلنگ یوسف قلی قربانی بی نام 1000 50.0 6 / 11 01:03.850 -
هفته دهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/30
مبتدی نبرده حکیم مختوم نژاد ولطف الله تلنگ یوسف قلی قربانی ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 3 / 10 01:03.290 -
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1392/02/19
مبتدی نبرده حکیم مختوم نژاد ولطف الله تلنگ یوسف قلی قربانی امان محمد قلرعطا 1000 50.0 8 / 11 01:04.160 -
هفته سیزدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/19
مبتدی و نبرده ستار آرمان فر یوسف قلی قربانی بی نام 1000 50.0 6 / 11 -
هفته نهم پاییزه - آق قلا
1391/10/21
نبرده ستار آرمان فر یوسف قلی قربانی فیض الله رجال 1000 50.0 9 / 11 01:05.800 -
هفته ششم پاییزه - آق قلا
1391/09/17
از 0 تا 42 ستار آرمان فر احمد قلی قربانی متین آموت 1000 50.0 8 / 12 01:01.370 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
از 0 تا 36 فرزاد آتابای صفاثابتی بهروز کمی عبدالجبار مختوم نژاد 1000 50.0 -