گودایونت 8 ساله مادیان
سوبیسکی
حیران3
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 2 0.00% 15,400,000
بندرترکمن 4 0 1 0.00% 5,400,000
آق قلا 3 0 0 0.00% 0
مجموع 9 0 3 0.00% 20,800,000