سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/26
حکیم مختوم نژاد ولطف الله تلنگ یوسف قلی قربانی 1000 50
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/21
حکیم مختوم نژاد ولطف الله تلنگ یوسف قلی قربانی کمال دالی جه عطا 1000 52 2 01:05.700
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/24
حکیم مختوم نژاد ولطف الله تلنگ یوسف قلی قربانی کمال دالی جه عطا 1000 51 3 01:09.190
هفته سیزدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/07
حکیم مختوم نژاد ولطف الله تلنگ یوسف قلی قربانی 1000 50 6 01:03.850
هفته دهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/30
حکیم مختوم نژاد ولطف الله تلنگ یوسف قلی قربانی ابوطالب چاریزاده 1000 50 3 01:03.290
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1392/02/19
حکیم مختوم نژاد ولطف الله تلنگ یوسف قلی قربانی امان محمد قلرعطا 1000 50 8 01:04.160
هفته سیزدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/19
ستار آرمان فر یوسف قلی قربانی 1000 50 6
هفته نهم پاییزه - آق قلا
1391/10/21
ستار آرمان فر یوسف قلی قربانی فیض الله رجال 1000 50 9 01:05.800
هفته ششم پاییزه - آق قلا
1391/09/17
ستار آرمان فر احمد قلی قربانی متین آموت 1000 50 8 01:01.370
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
فرزاد آتابای صفاثابتی بهروز کمی عبدالجبار مختوم نژاد 1000 50