لاله امان پور 8 ساله مادیان
بکونینگ
شتاب
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
بندرترکمن 2 0 1 0.00% 7,500,000
آق قلا 3 0 0 0.00% 0
مجموع 5 0 1 0.00% 7,500,000