کایلین 8 ساله مادیان
لهن گرین
کاتلین
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 1 0.00% 6,450,000
بندرترکمن 1 1 1 100.00% 21,500,000
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 6 1 2 16.67% 27,950,000