دریم آچا 9 ساله مادیان
اوسیس دریم
ماچرا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
تهران 3 0 1 0.00% 13,250,000
مجموع 3 0 1 0.00% 13,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نهم تابستانه - تهران
1391/07/14
مهربان ایری کمال دالی جه عطا 1000 52.0 2 / 4 00:58.470 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1391/06/31
رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1400 53.0 4 / 6 01:30.670 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1391/06/10
رحیم بردی مهرانی فیض الله رجال 1000 54.0 5 / 6 01:00.290 -