لیوزا 14 ساله مادیان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 12 1 5 8.33% 33,550,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 13 1 5 7.69% 33,550,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
از 8 تا 46 ثمانه خراسانی جمال آموت ابوطالب چاریزاده 1550 0.0 8 / 8 01:47.800 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
از 8 تا 46 ثمانه خراسانی جمال آموت عید محمد غراوی 1000 0.0 4 / 7 01:01.640 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/03
از 2 تا 70 ثمانه خراسانی جمال آموت 1000 0.0 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
از 16 تا 46 ثمانه خراسانی جمال آموت ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 4 / 7 01:00.210 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
هندیکاپ ثمانه خراسانی کمال جمشیدی امین محمدی 2200 52.0 6 / 6 02:26.480 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
هندیکاپ ثمانه خراسانی کمال جمشیدی احمد پقه 1000 51.0 5 / 7 01:01.250 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
هندیکاپ ثمانه خراسانی کمال جمشیدی یاسر جرجانی 1500 50.0 4 / 5 01:42.380 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
هندیکاپ ثمانه خراسانی کمال جمشیدی عنایت اله قولرعطا 1000 52.0 7 / 7 01:00.490 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
هنديکاپ ثمانه خراسانی کمال جمشیدی فیض الله رجال 1550 53.0 3 / 7 01:44.970 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
از 10 تا 56 ثمانه خراسانی کمال جمشیدی فیض الله رجال 1550 0.0 1 / 9 01:47.930 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
از 0 تا 20 ثمانه خراسانی کمال جمشیدی فیض الله رجال 1000 0.0 2 / 7 01:00.181 -
هفته سوم پاییزه - تهران
1387/07/05
از 10 تا 52 ثمانه خراسانی کمال جمشیدی 1400 0.0 -
هفته دوم پاییزه - تهران
1387/06/28
از 8 تا 52 ثمانه خراسانی کمال جمشیدی فیض الله رجال 1000 0.0 5 / 9 01:02.990 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/09
هنديکاپ ثمانه خراسانی کمال جمشیدی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 2 / 6 01:00.630 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/03
هنديکاپ ثمانه خراسانی کمال جمشیدی محمود قولرعطا 1000 0.0 3 / 8 01:00.990 -