مگاتن 8 ساله مادیان
کبرا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 1 3 16.67% 61,850,000
بندرترکمن 2 0 2 0.00% 20,500,000
آق قلا 2 0 1 0.00% 8,250,000
تهران 6 2 5 33.33% 76,200,000
مجموع 16 3 11 18.75% 166,800,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/24
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 2200 52.0 3 / 7 02:29.290 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/03
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 50.0 6 / 8 01:41.260 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/26
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 1 / 7 01:02.080 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/05
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 50.0 4 / 7 01:40.480 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/15
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 53.0 3 / 8 01:02.930 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/07
تویلی قربانی یاسر جرجانی 1550 50.0 5 / 5 01:47.480 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/24
تویلی قربانی بی نام 1000 52.0 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1392/07/19
تویلی قربانی بی نام 1600 50.0 -
هفته هشتم تابستانه - تهران
1392/06/29
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1500 53.0 1 / 8 01:38.190 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1392/06/21
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1400 51.0 2 / 5 01:32.180 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1392/06/07
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 53.0 2 / 6 01:00.790 -
هفته اول تابستانه - تهران
1392/06/01
تویلی قربانی بی نام 1000 52.0 3 / 9 01:02.220 -
هفته یازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/31
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 2 / 9 01:00.960 -
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1392/02/13
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 2 / 6 01:02.650 -
هفته دهم پاییزه - آق قلا
1391/10/15
عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 51.0 9 / 12 01:00.930 -
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 2 / 10 01:01.570 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1391/07/28
عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 1 / 7 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1391/06/16
عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 4 / 8 01:05.470 -