سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/24
حاجی قربان محمد سلیمه ی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 2200 52 3 02:29.290
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/03
حاجی قربان محمد سلیمه ی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 50 6 01:41.260
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/26
حاجی قربان محمد سلیمه ی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 1 01:02.080
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/05
حاجی قربان محمد سلیمه ی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 50 4 01:40.480
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/15
حاجی قربان محمد سلیمه ی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 53 3 01:02.930
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/07
حاجی قربان محمد سلیمه ی تویلی قربانی یاسر جرجانی 1550 50 5 01:47.480
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/24
حاجی قربان محمد سلیمه ی تویلی قربانی 1000 52
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1392/07/19
حاجی قربان محمد سلیمه ی تویلی قربانی 1600 50
هفته هشتم تابستانه - تهران
1392/06/29
حاجی قربان محمد سلیمه ی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1500 53 1 01:38.190
هفته ششم تابستانه - تهران
1392/06/21
حاجی قربان محمد سلیمه ی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1400 51 2 01:32.180
هفته دوم تابستانه - تهران
1392/06/07
حاجی قربان محمد سلیمه ی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 53 2 01:00.790
هفته اول تابستانه - تهران
1392/06/01
حاجی قربان محمد سلیمه ی تویلی قربانی 1000 52 3 01:02.220
هفته یازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/31
حاجی قربان محمد سلیمه ی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 2 01:00.960
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1392/02/13
حاجی قربان محمد سلیمه ی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 2 01:02.650
هفته دهم پاییزه - آق قلا
1391/10/15
حاجی قربان محمد سلیمه ی عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 51 9 01:00.930
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
حاجی قربان محمد سلیمه ی عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 50 2 01:01.570
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1391/07/28
حاجی قربان محمد سلیمه ی عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 50 1
هفته سوم تابستانه - تهران
1391/06/16
حاجی قربان محمد سلیمه ی عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 50 4 01:05.470