کلاری گلد 8 ساله مادیان
المرام
جیسی
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم تابستانه - تهران
1391/06/16
موسی آق ارکاکلی بی نام 1000 50.0 -