سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سوم تابستانه - تهران
1391/06/16
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی 1000 50