سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
مرحوم حاج ارازطاغن اونق عبدالرحیم چپرلی 1000 0
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
مرحوم حاج ارازطاغن اونق عبدالرحیم چپرلی بهروز پقه 1000 0 9 01:05.610
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
جبار قولجائی خلیل خوجملی محمود قولرعطا 1550 0 7 01:43.980
هفته سوم بهاره - آق قلا
1388/03/06
شریف و طاها یلقی بهمن صداقت 1000 0
هفته دوم بهاره - آق قلا
1388/02/31
شریف و طاها یلقی بهمن صداقت آق اویلی بشگرد 1000 0 2
هفته اول بهاره - آق قلا
1388/02/24
شریف و طاها یلقی بهمن صداقت آق اویلی بشگرد 1000 0 2
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
شریف و طاها یلقی بهمن صداقت عبدالناصر قزل 1550 0 8 01:47.950
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
نور محمد پقه بهمن صداقت اسماعیل کوچکی 1000 0 4 01:06.270
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
احمد یلقی بهمن صداقت محمد خوجملی 1000 0 3 01:05.300
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
احمد یلقی بهمن صداقت یعقوب کم 1000 0 9 01:09.190
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
عبدالرحمان توماج بهمن صداقت احمد پقه 1000 0 7 01:09.960
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1387/08/03
احمد یلقی بهمن صداقت 1000 0
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
حاج آقا لطفی غفور خوجملی محمد ارمشی 1000 0 11 01:09.370
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/09
حاج آقا لطفی غفور خوجملی 1000 0