جینو 12 ساله مادیان
هریکن
گل ژینوس
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 0 1 0.00% 2,550,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 3 0 2 0.00% 8,500,000
مجموع 11 0 3 0.00% 11,050,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
عبدالرحیم چپرلی بی نام 1000 0.0 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
عبدالرحیم چپرلی بهروز پقه 1000 0.0 9 / 10 01:05.610 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
خلیل خوجملی محمود قولرعطا 1550 0.0 7 / 7 01:43.980 -
هفته سوم بهاره - آق قلا
1388/03/06
بهمن صداقت بی نام 1000 0.0 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1388/02/31
بهمن صداقت آق اویلی بشگرد 1000 0.0 2 / 9 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1388/02/24
بهمن صداقت آق اویلی بشگرد 1000 0.0 2 / 9 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
بهمن صداقت عبدالناصر قزل 1550 0.0 8 / 11 01:47.950 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
بهمن صداقت اسماعیل کوچکی 1000 0.0 4 / 12 01:06.270 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
بهمن صداقت محمد خوجملی 1000 0.0 3 / 9 01:05.300 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
بهمن صداقت یعقوب کم 1000 0.0 9 / 11 01:09.190 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
بهمن صداقت احمد پقه 1000 0.0 7 / 9 01:09.960 -
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1387/08/03
بهمن صداقت بی نام 1000 0.0 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
غفور خوجملی محمد ارمشی 1000 0.0 11 / 12 01:09.370 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/09
غفور خوجملی بی نام 1000 0.0 -