سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
مهندس علی درمانی حمید روشنی محمد خوجملی 2200 57 1 02:18.490
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
مهندس علی درمانی حمید روشنی محمد خوجملی 1500 60 3 01:36.760
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
مهندس علی درمانی حمید روشنی محمد خوجملی 1500 58 1 01:38.850
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
مهندس علی درمانی حمید روشنی محمد خوجملی 1600 56 1 01:40.510
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
مهندس علی درمانی حمید روشنی 1000 52
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
مهندس علی درمانی حمید روشنی محمد خوجملی 1600 53 1 01:39.310
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/25
مهندس علی درمانی حمید روشنی محمد خوجملی 1600 54 1 01:40.720
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/04
مهندس علی درمانی حمید روشنی ستار مهرانی 1550 0 1 01:35.080
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
کورش بابازاده حمید روشنی ستار مهرانی 1550 0 1 01:47.360
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
کورش بابازاده حمید روشنی ستار مهرانی 1000 0 1 01:01.600
هفته پنجم پاییزه - تهران
1387/07/19
کورش بابازاده حمید روشنی ستار مهرانی 1000 0 1 00:59.990
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/17
حاج مسعود بابازاده حمید روشنی 1000 0