مجیک میلکام 12 ساله مادیان
میلکام
داش آف مجیک
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 8 9 88.89% 188,300,000
تهران 1 1 1 100.00% 12,000,000
مجموع 10 9 10 90.00% 200,300,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
حمید روشنی محمد خوجملی 2200 57.0 1 / 5 02:18.490 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
حمید روشنی محمد خوجملی 1500 60.0 3 / 7 01:36.760 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
حمید روشنی محمد خوجملی 1500 58.0 1 / 5 01:38.850 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
حمید روشنی محمد خوجملی 1600 56.0 1 / 5 01:40.510 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
حمید روشنی بی نام 1000 52.0 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
حمید روشنی محمد خوجملی 1600 53.0 1 / 9 01:39.310 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/25
حمید روشنی محمد خوجملی 1600 54.0 1 / 6 01:40.720 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/04
حمید روشنی ستار مهرانی 1550 0.0 1 / 8 01:35.080 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
حمید روشنی ستار مهرانی 1550 0.0 1 / 4 01:47.360 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
حمید روشنی ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 8 01:01.600 -
هفته پنجم پاییزه - تهران
1387/07/19
حمید روشنی ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 7 00:59.990 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/17
حمید روشنی بی نام 1000 0.0 -