سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/24
پارسا و آوا عارف عبدالله یلقی عبدالرسول خرمالی 2200 50 8 02:34.540
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/03
پارسا و آوا عارف عبدالله یلقی فیض الله رجال 1550 51 3 01:42.960
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/28
پارسا و آوا عارف عبدالله یلقی 1600 50
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/21
پارسا و آوا عارف عبدالله یلقی قربان محمد اودک 1550 53 4 01:42.710
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/14
پارسا و آوا عارف عبدالله یلقی قربان محمد اودک 1000 51 3 01:03.940
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/30
پارسا و آوا عارف عبدالله یلقی عبدالرسول خرمالی 1000 51 5 01:07.360
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/16
پارسا و آوا عارف عبدالله یلقی عبدالرسول خرمالی 1000 51
هفته سیزدهم تابستانه - تهران
1392/07/18
پارسا و آوا عارف عبدالله یلقی عبدالرسول خرمالی 1600 50 1 01:45.480
هفته نهم تابستانه - تهران
1392/07/04
پارسا و آوا عارف عبدالله یلقی عبدالرسول خرمالی 1000 53 2 01:02.900
هفته هشتم تابستانه - تهران
1392/06/29
پارسا و آوا عارف عبدالله یلقی عبدالرسول خرمالی 1500 50 5 01:43.470
هفته پنجم تابستانه - تهران
1392/06/15
مهندس عارف عبدالله یلقی قربان محمد اودک 1000 52 3 01:03.770
هفته دوم تابستانه - تهران
1392/06/07
مهندس عارف عبدالله یلقی عبدالرسول خرمالی 1000 52 4 01:03.420
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1392/04/14
مهندس عارف عبدالله یلقی عبدالرسول خرمالی 1650 51 3 01:50.000
هفته دوازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/06
مهندس عارف عبدالله یلقی عبدالرسول خرمالی 1000 50 3 01:02.940
هفته سوم بهاره - آق قلا
1392/01/15
مهندس عارف عبدالله یلقی متین آموت 1000 50 9 01:02.380
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
مهندس عارف تاج محمد گوگ نژاد عبد اله باستان 1000 52 9 01:11.570
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
مهندس عارف تاج محمد گوگ نژاد 1000 52