لیدی آگوگ 8 ساله مادیان
آگوگ
یادگارسوقان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 0 2 0.00% 16,150,000
بندرترکمن 2 0 2 0.00% 12,000,000
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
تهران 5 1 3 20.00% 45,100,000
مجموع 15 1 7 6.67% 73,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/24
عبدالله یلقی عبدالرسول خرمالی 2200 50.0 8 / 9 02:34.540 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/03
عبدالله یلقی فیض الله رجال 1550 51.0 3 / 7 01:42.960 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/28
عبدالله یلقی بی نام 1600 50.0 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/21
عبدالله یلقی قربان محمد اودک 1550 53.0 4 / 6 01:42.710 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/14
عبدالله یلقی قربان محمد اودک 1000 51.0 3 / 9 01:03.940 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/30
عبدالله یلقی عبدالرسول خرمالی 1000 51.0 5 / 6 01:07.360 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/16
عبدالله یلقی عبدالرسول خرمالی 1000 51.0 -
هفته سیزدهم تابستانه - تهران
1392/07/18
عبدالله یلقی عبدالرسول خرمالی 1600 50.0 1 / 7 01:45.480 -
هفته نهم تابستانه - تهران
1392/07/04
عبدالله یلقی عبدالرسول خرمالی 1000 53.0 2 / 7 01:02.900 -
هفته هشتم تابستانه - تهران
1392/06/29
عبدالله یلقی عبدالرسول خرمالی 1500 50.0 5 / 8 01:43.470 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1392/06/15
عبدالله یلقی قربان محمد اودک 1000 52.0 3 / 6 01:03.770 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1392/06/07
عبدالله یلقی عبدالرسول خرمالی 1000 52.0 4 / 5 01:03.420 -
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1392/04/14
عبدالله یلقی عبدالرسول خرمالی 1650 51.0 3 / 6 01:50.000 -
هفته دوازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/06
عبدالله یلقی عبدالرسول خرمالی 1000 50.0 3 / 8 01:02.940 -
هفته سوم بهاره - آق قلا
1392/01/15
عبدالله یلقی متین آموت 1000 50.0 9 / 9 01:02.380 -
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
تاج محمد گوگ نژاد عبد اله باستان 1000 52.0 9 / 9 01:11.570 -
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
تاج محمد گوگ نژاد بی نام 1000 52.0 -