سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/24
پارسا و آوا عارف عبدالله یلقی عبدالرسول خرمالی 2200 50 8 2:34.54
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/03
پارسا و آوا عارف عبدالله یلقی فیض الله رجال 1550 51 3 1:42.96
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/28
پارسا و آوا عارف عبدالله یلقی 1600 50
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/21
پارسا و آوا عارف عبدالله یلقی قربان محمد اودک 1550 53 4 1:42.71
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/14
پارسا و آوا عارف عبدالله یلقی قربان محمد اودک 1000 51 3 1:03.94
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/30
پارسا و آوا عارف عبدالله یلقی عبدالرسول خرمالی 1000 51 5 1:07.36
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/16
پارسا و آوا عارف عبدالله یلقی عبدالرسول خرمالی 1000 51  
هفته سیزدهم تابستانه - تهران
1392/07/18
پارسا و آوا عارف عبدالله یلقی عبدالرسول خرمالی 1600 50 1 1:45.48
هفته نهم تابستانه - تهران
1392/07/04
پارسا و آوا عارف عبدالله یلقی عبدالرسول خرمالی 1000 53 2 1:02.90
هفته هشتم تابستانه - تهران
1392/06/29
پارسا و آوا عارف عبدالله یلقی عبدالرسول خرمالی 1500 50 5 1:43.47
هفته پنجم تابستانه - تهران
1392/06/15
مهندس عارف عبدالله یلقی قربان محمد اودک 1000 52 3 1:03.77
هفته دوم تابستانه - تهران
1392/06/07
مهندس عارف عبدالله یلقی عبدالرسول خرمالی 1000 52 4 1:03.42
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1392/04/14
مهندس عارف عبدالله یلقی عبدالرسول خرمالی 1650 51 3 1:50.00
هفته دوازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/06
مهندس عارف عبدالله یلقی عبدالرسول خرمالی 1000 50 3 1:02.94
هفته سوم بهاره - آق قلا
1392/01/15
مهندس عارف عبدالله یلقی متین آموت 1000 50 9 1:02.38
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
مهندس عارف تاج محمد گوگ نژاد عبد اله باستان 1000 52 9 1:11.57
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
مهندس عارف تاج محمد گوگ نژاد 1000 52