سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
باشگاه رایان هورس پیشوا عبدالطیف اندورا جواد آچاک 1000 53 3 00:59.21 117.0 114.0
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
سیدمسعود صمدی حکیم بردی اندروا پیمان قلرعطا 1200 53 6 01:12.60
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
سیدمسعود صمدی حکیم بردی اندروا پیمان قلرعطا 1000 53 7 01:02.95
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
سیدمسعود صمدی نوربردی اندروا عبدالخالق چپرلی 1000 متر 54 4 01:03.10
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
طاها اندروا نوربردی اندروا آرمین آق آتابای 1000 55 5  01:04.52
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
طاها اندروا نوربردی اندروا ستار مهرانی 1000 55 3 01:00.60
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
طاها اندروا نوربردی اندروا پیمان قلرعطا 1200 55 5 1:13.30
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
طاها اندروا نوربردی اندروا پیمان قلرعطا 1200 55 1  1:13.06
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
طاها اندروا نوربردی اندروا 1000
هفته پنجم تابستانه - تهران
1395/06/19
سیدمسعود صمدی حکیم بردی اندروا پیمان قلرعطا 1000 52 2 1:00.94
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/29
بهزاد حیدری و مجتبی افشار بهروز ایری کمال دالی جه عطا 1200 52 6 1:16.02
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/22
بهزاد حیدری و مجتبی افشار بهروز ایری نادر صالح پور 1000 58 3 1:01.30
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/04
مهرسام کربلایی مراد رحیم بردی مهرانی عبدالخالق چپرلی 1200 52 7 1:17.59
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1394/01/28
مهرسام کربلایی مراد رحیم بردی مهرانی نورمحمد بهادر 1000 52 6 1:02.28
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1393/10/19
مهرسام کربلایی مراد رحیم بردی مهرانی 1000 52
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1393/10/12
مهرسام کربلایی مراد رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 52 6 1:03.46
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1393/09/28
مهرسام کربلایی مراد رحیم بردی مهرانی نادر صالح پور 1700 52 4 1:50.22
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1393/09/14
مهرسام کربلایی مراد رحیم بردی مهرانی امین محمدی 1550 52 6 1:44.17
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1393/08/23
مهرسام کربلایی مراد رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 52 4 1:03.03
هفته هفتم تابستانه - تهران
1393/07/11
مهرسام کربلایی مراد رحیم بردی مهرانی نادر صالح پور 1000 52 5 1:04.28
هفته چهارم تابستانه - تهران
1393/06/28
مهرسام کربلایی مراد رحیم بردی مهرانی نادر صالح پور 1000 52 3 1:03.66
هفته بیست و دوم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/30
مهرسام کربلایی مراد رحیم بردی مهرانی 1000 53
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1393/01/29
مهرسام کربلایی مراد رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 56 1 1:00.49
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1393/01/22
مهرسام کربلایی مراد رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 54 1 1:00.77
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1393/01/15
مهرسام کربلایی مراد رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 55 1 1:00.52
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/22
مهرسام کربلایی مراد رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 55 1 1:01.48
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/01
مهرسام کربلایی مراد رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 54 3 1:05.47
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1392/07/12
مهرسام کربلایی مراد رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 52 2 1:02.19
هفته پنجم تابستانه - تهران
1392/06/15
مهرسام کربلایی مراد رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 52 4 1:02.75
هفته دوازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/06
مهرسام کربلایی مراد رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 52 1 1:01.91
هفته اول بهاره - آق قلا
1392/01/08
محمد ومتین مهرانی رحیم بردی مهرانی عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 52 6 1:02.74