پهلوان 7 ساله نریان
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 105
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 105
ریتینگ مسافت : 105
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 20 5 9 25.00% 304,650,000
بندرترکمن 1 1 1 100.00% 23,500,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 8 0 3 0.00% 60,000,000
مجموع 30 6 13 20.00% 388,150,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم تهران
1397/06/09
عبدالطیف اندورا علی محمد غراوی 1000 55.0 5 / 5 (16.0) 01:03.870 114
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
عبدالطیف اندورا آق اویلی بشگرد 1000 53.0 5 / 6 (6.25) 01:00.460 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
عبدالطیف اندورا جواد آچاک 1000 53.0 3 / 10 00:59.210 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
حکیم بردی اندروا پیمان قلرعطا 1200 53.0 6 / 6 01:12.600 -
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
حکیم بردی اندروا پیمان قلرعطا 1000 53.0 7 / 7 01:02.950 -
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
نوربردی اندروا عبدالخالق چپرلی 1000 54.0 4 / 7 01:03.100 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
نوربردی اندروا آرمین آق آتابای 1000 55.0 5 / 5 01:04.520 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
نوربردی اندروا ستار مهرانی 1000 55.0 3 / 7 01:00.600 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
نوربردی اندروا پیمان قلرعطا 1200 55.0 5 / 6 01:13.300 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
نوربردی اندروا پیمان قلرعطا 1200 55.0 1 / 8 01:13.060 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
نوربردی اندروا بی نام 1000 0.0 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1395/06/19
حکیم بردی اندروا پیمان قلرعطا 1000 52.0 2 / 8 01:00.940 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/29
بهروز ایری کمال دالی جه عطا 1200 52.0 6 / 6 01:16.020 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/22
بهروز ایری نادر صالح پور 1000 58.0 3 / 7 01:01.300 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/04
رحیم بردی مهرانی عبدالخالق چپرلی 1200 52.0 7 / 7 01:17.590 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1394/01/28
رحیم بردی مهرانی نورمحمد بهادر 1000 52.0 6 / 7 01:02.280 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1393/10/19
رحیم بردی مهرانی بی نام 1000 52.0 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1393/10/12
رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 6 / 6 01:03.460 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1393/09/28
رحیم بردی مهرانی نادر صالح پور 1700 52.0 4 / 5 01:50.220 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1393/09/14
رحیم بردی مهرانی امین محمدی 1550 52.0 6 / 8 01:44.170 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1393/08/23
رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 52.0 4 / 8 01:03.030 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1393/07/11
رحیم بردی مهرانی نادر صالح پور 1000 52.0 5 / 6 01:04.280 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1393/06/28
رحیم بردی مهرانی نادر صالح پور 1000 52.0 3 / 5 01:03.660 -
هفته بیست و دوم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/30
رحیم بردی مهرانی بی نام 1000 53.0 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1393/01/29
رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 56.0 1 / 6 01:00.490 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1393/01/22
رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 54.0 1 / 7 01:00.770 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1393/01/15
رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 55.0 1 / 8 01:00.520 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/22
رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 55.0 1 / 10 01:01.480 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/01
رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 54.0 3 / 7 01:05.470 -
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1392/07/12
رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 2 / 5 01:02.190 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1392/06/15
رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 4 / 7 01:02.750 -
هفته دوازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/06
رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 1 / 9 01:01.910 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1392/01/08
رحیم بردی مهرانی عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 52.0 6 / 7 01:02.740 -