لرویا 12 ساله مادیان
دلهره
ونوس
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 0 2 0.00% 9,500,000
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
مجموع 8 0 2 0.00% 9,500,000