سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/25
خلیل الله کر بهروز ایری محمد خوجملی 1000 50 4 1:03.28
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/11
امان برگی بهروز ایری 1200 50
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1394/01/27
امان برگی بهروز ایری بنیامین جرجانی 1000 50 4 1:01.27
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1393/11/17
حدیثه کلته احمد ایری 1200 50
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1393/08/30
حدیثه کلته فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 50 6 1:05.77
هفته پنجم تابستانه - تهران
1393/07/04
حدیثه کلته فرهاد خانقلی زاده قزل 1400 50
هفته اول تابستانه - تهران
1393/06/14
حدیثه کلته فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 50
هفته بیست و یکم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/29
حدیثه کلته فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 54
هفته بیستم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/23
حدیثه کلته فرهاد خانقلی زاده قزل محمد خوجملی 1000 50 4  
هفته هجدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/16
بهروز کلته فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1000 52 2  
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/05
بهروز کلته فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 52
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1393/01/28
بهروز کلته فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1000 52 1 1:02.61
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1393/01/21
بهروز کلته فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1000 50 2 1:02.40
هفته پنجم تابستانه - تهران
1392/06/15
بهروز کلته هورس ایران یاسر جرجانی 1000 50 5 1:03.97
هفته هشتم بهاره - بندرترکمن
1392/03/03
بهروز کلته جمشید روشنی نورمحمد بهادر 1000 50 1 1:02.10