الکساندرا 7 ساله مادیان
المرام
کات کلاس
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 1 3 14.29% 78,000,000
بندرترکمن 1 1 1 100.00% 23,500,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 9 2 4 22.22% 101,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/25
بهروز ایری محمد خوجملی 1000 50.0 4 / 4 01:03.280 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/11
بهروز ایری بی نام 1200 50.0 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1394/01/27
بهروز ایری بنیامین جرجانی 1000 50.0 4 / 6 01:01.270 -
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1393/11/17
احمد ایری بی نام 1200 50.0 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1393/08/30
فرهاد خانقلی زاده قزل بی نام 1000 50.0 6 / 8 01:05.770 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1393/07/04
فرهاد خانقلی زاده قزل بی نام 1400 50.0 -
هفته اول تابستانه - تهران
1393/06/14
فرهاد خانقلی زاده قزل بی نام 1000 50.0 -
هفته بیست و یکم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/29
فرهاد خانقلی زاده قزل بی نام 1000 54.0 -
هفته بیستم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/23
فرهاد خانقلی زاده قزل محمد خوجملی 1000 50.0 4 / 6 -
هفته هجدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/16
فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1000 52.0 2 / 5 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/05
فرهاد خانقلی زاده قزل بی نام 1000 52.0 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1393/01/28
فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1000 52.0 1 / 8 01:02.610 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1393/01/21
فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1000 50.0 2 / 7 01:02.400 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1392/06/15
کورش بابازاده یاسر جرجانی 1000 50.0 5 / 7 01:03.970 -
هفته هشتم بهاره - بندرترکمن
1392/03/03
جمشید روشنی نورمحمد بهادر 1000 50.0 1 / 8 01:02.100 -