هما 1 13 ساله مادیان
تکین
گل ناهید
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 14 2 5 14.29% 40,450,000
بندرترکمن 3 0 2 0.00% 10,800,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 18 2 7 11.11% 51,250,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
از 24 تا 72 کمال الدین صفایی عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی 1000 0.0 9 / 9 01:03.870 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
از 24 تا 140 کمال الدین صفایی عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 3 / 10 01:01.920 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
از 24 تا 48 کمال الدین صفایی عبدالرحمن قربانی محمود قولرعطا 1500 0.0 4 / 6 01:40.500 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
از 24 تا 54 اسماعیل ایری عبدالرحمن قربانی عید محمد غراوی 1000 0.0 8 / 11 01:04.390 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
از 24 تا 78 اسماعیل ایری عبدالرحمن قربانی احمد پقه 1000 0.0 4 / 11 01:00.120 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
از 28 تا 60 کمال الدین صفایی عبدالرحمن قربانی عید محمد غراوی 1000 0.0 7 / 7 01:03.110 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
28-40 کمال الدین صفایی عبدالرحمن قربانی عید محمد غراوی 1000 0.0 6 / 10 01:01.670 -
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
از 18 تا 54 رسول کرد عبدالرحمن قربانی محمود قولرعطا 1000 0.0 8 / 12 01:05.380 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
از 26 تا 58 رسول کرد عبدالرحمن قربانی محمود قولرعطا 1000 0.0 3 / 6 00:58.540 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1388/04/11
از 16 تا 44 رسول کرد عبدالرحمن قربانی 1000 0.0 2 / 7 00:58.000 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
از 12 تا 78 رسول کرد عبدالرحمن قربانی محمود قولرعطا 1000 0.0 1 / 10 01:00.810 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/01
از 8 تا 40 رسول کرد عبدالرحمن قربانی محمود قولرعطا 1000 0.0 2 / 10 01:00.820 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1388/02/24
از 8 تا 44 رسول کرد عبدالرحمن قربانی یاسر جرجانی 1000 0.0 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
از 8 تا 54 بهمن دیوه عبدالرحمن قربانی فیض الله رجال 1000 0.0 3 / 10 01:04.990 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
از 8 تا 44 باشگاه جلالی عبدالرحمن قربانی احمد پقه 1000 0.0 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
از 8 تا 44 باشگاه جلالی عبدالرحمن قربانی طاهر ایگدری 1000 0.0 5 / 12 01:02.647 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
از 0 تا 30 باشگاه جلالی عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 1 / 9 01:03.640 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/17
از 0 تا 60 باشگاه جلالی عبدالرحمن قربانی ناصر قلرعطا 1000 0.0 5 / 11 01:05.040 -