بنفشه 7 ساله مادیان
وات سکرت
گل گتیر
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 3 0 0 0.00% 0