سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته چهاردهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/13
یونس آتابای ابراهیم بدویزاده ناصر قلرعطا 1500 50
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1392/02/27
حاج قربان محمد بابکی ابراهیم بدویزاده عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 50 7 01:05.830
هفته ششم بهاره - آق قلا
1392/01/23
بهروز آق آتابای و عبدالباسط بابکی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 50 7 01:05.890