نسیما 7 ساله مادیان
وات سکرت
دازنسیم
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 0 1 0.00% 9,000,000
مجموع 5 0 1 0.00% 9,000,000