لاله ناز 12 ساله مادیان
بامبوس
هدیه
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 0 5 0.00% 24,500,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 12 0 5 0.00% 24,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/03
عبیدالله سخاوت محمد خوجملی 1000 0.0 9 / 10 01:03.260 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
عبیدالله سخاوت عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 2 / 10 01:00.269 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
عبیدالله سخاوت فیض الله رجال 1000 0.0 2 / 11 01:04.130 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
عبیدالله سخاوت محمود قولرعطا 1000 0.0 4 / 10 01:00.860 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
عبیدالله سخاوت ستار مهرانی 1000 0.0 2 / 5 01:00.880 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
عبیدالله سخاوت عبدالعزیز اونق 1000 0.0 2 / 9 01:02.110 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
عبیدالله سخاوت عبدالعزیز اونق 1000 0.0 4 / 8 01:03.630 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1388/02/24
فرهاد خانقلی زاده قزل بی نام 1000 0.0 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
فرهاد خانقلی زاده قزل نورالدین خانقلی زاده قزل 1550 0.0 9 / 11 01:50.690 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
فرهاد خانقلی زاده قزل نورالدین خانقلی زاده قزل 1000 0.0 3 / 12 01:06.220 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
فرهاد خانقلی زاده قزل بی نام 1000 0.0 -
هفته سوم پاییزه - تهران
1387/07/05
فرهاد خانقلی زاده قزل بی نام 1000 0.0 -
هفته اول پاییزه - تهران
1387/06/22
فرهاد خانقلی زاده قزل بی نام 1000 0.0 -
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1387/04/14
فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 6 / 11 01:04.830 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
فرهاد خانقلی زاده قزل لطیف تمری 1000 0.0 4 / 12 01:05.450 -