سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/03
کاکاجان زاودی عبیدالله سخاوت محمد خوجملی 1000 0 9 01:03.260
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
کاکاجان زاودی عبیدالله سخاوت عبدالرحیم آرامیده 1000 0 2 01:00.269
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
کاکاجان زاودی عبیدالله سخاوت فیض الله رجال 1000 0 2 01:04.130
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
کاکاجان زاودی عبیدالله سخاوت محمود قولرعطا 1000 0 4 01:00.860
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
کاکاجان زاودی عبیدالله سخاوت ستار مهرانی 1000 0 2 01:00.880
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
کاکاجان زاودی عبیدالله سخاوت عبدالعزیز اونق 1000 0 2 01:02.110
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
کاکاجان زاودی عبیدالله سخاوت عبدالعزیز اونق 1000 0 4 01:03.630
هفته اول بهاره - آق قلا
1388/02/24
کاکا نورانی کلته فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 0
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
خاطره قزل فرهاد خانقلی زاده قزل نورالدین خانقلی زاده قزل 1550 0 9 01:50.690
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
خاطره قزل فرهاد خانقلی زاده قزل نورالدین خانقلی زاده قزل 1000 0 3 01:06.220
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
خاطره قزل فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 0
هفته سوم پاییزه - تهران
1387/07/05
حامد کلته فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 0
هفته اول پاییزه - تهران
1387/06/22
حامد کلته فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 0
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1387/04/14
حامد کلته فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالرحیم آرامیده 1000 0 6 01:04.830
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
محمد مصطفی زاودی فرهاد خانقلی زاده قزل لطیف تمری 1000 0 4 01:05.450