دازگلن 7 ساله مادیان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 1 0.00% 5,850,000
بندرترکمن 2 1 1 50.00% 22,500,000
تهران 2 0 1 0.00% 5,850,000
مجموع 6 1 3 16.67% 34,200,000