ردنایس 7 ساله مادیان
آگوگ
سوسانو
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 3 0 0 0.00% 0
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هفتم تابستانه - تهران
1392/06/22
مبتدی و نبرده حبیب الله جرجانی احمد قلی قربانی امان محمد قلرعطا 1000 50.0 -
هفته چهاردهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/13
نبرده محمودجرجانی وعاشورمحمد عنایتی عبدالخالق ایری جواد آچاک 1500 50.0 7 / 9 01:46.100 -
هفته نهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/10
مبتدی مرحومان حاج حسین ورستم جرجانی عبدالخالق ایری پیمان قلرعطا 1000 50.0 8 / 9 01:08.100 -