سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته هفتم تابستانه - تهران
1392/06/22
حبیب الله جرجانی احمد قلی قربانی امان محمد قلرعطا 1000 50  
هفته چهاردهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/13
محمودجرجانی وعاشورمحمد عنایتی عبدالخالق ایری جواد آچاک 1500 50 7 1:46.10
هفته نهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/10
مرحومان حاج حسین ورستم جرجانی عبدالخالق ایری پیمان قلرعطا 1000 50 8 1:08.10