سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هفتم تابستانه - تهران
1392/06/22
حبیب الله جرجانی احمد قلی قربانی امان محمد قلرعطا 1000 50
هفته چهاردهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/13
محمودجرجانی وعاشورمحمد عنایتی عبدالخالق ایری جواد آچاک 1500 50 7 01:46.100
هفته نهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/10
مرحومان حاج حسین ورستم جرجانی عبدالخالق ایری پیمان قلرعطا 1000 50 8 01:08.100