سونی دور 7 ساله مادیان
گل هیهات
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 2 0 2 0.00% 14,700,000
مجموع 5 0 2 0.00% 14,700,000