هورا 7 ساله مادیان
وات سکرت
چیوا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
تهران 2 1 1 50.00% 21,500,000
مجموع 4 1 1 25.00% 21,500,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/11
از 8 تا 24 فرهاد ترکمنی مجید احمد اوغلی بی نام 1550 50.0 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/04
از 8 تا 116 فرهاد ترکمنی مجید احمد اوغلی امین محمدی 1000 50.0 6 / 8 01:06.800 -
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1392/07/12
از 8 تا 60 فرهاد ترکمنی فرهاد خانقلی زاده قزل بی نام 1000 50.0 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1392/06/08
از 8 تا 96 فرهاد ترکمنی فرهاد خانقلی زاده قزل همراه رجال 1000 50.0 7 / 9 01:06.740 -
هفته اول تابستانه - تهران
1392/06/01
مبتدی و نبرده فرهاد ترکمنی فرهاد خانقلی زاده قزل بی نام 1000 50.0 1 / 10 01:04.010 -
هفته دهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/30
مبتدی فرهاد ترکمنی فرهاد خانقلی زاده قزل لطیف تمری 1000 50.0 5 / 10 01:05.190 -