هورا 7 ساله مادیان
وات سکرت
چیوا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
تهران 2 1 1 50.00% 21,500,000
مجموع 4 1 1 25.00% 21,500,000